eens een vrije middag willen hebben. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot vast- stelling van het hij het voorstel van burgemeester en wethou- aers overgelegd ontw.rp-besluit. (Zie bijlage II). 4. WIJZIGING GUMEaNTë-BEG-ROOTING 194 5. Een ter tafel gebracht ontwer-besluitmodel D,2e wijziging gemeentebegrooting voor 1945,wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming onv.rabderd vastgesteld. l-i ON D VRAAG. Alvorens gelegenheid te g^ven tot het stellen van vragen, deelt de Voorzitter mede,dat de toestand van het wegdek van den Ouden Heijningschendijk is geinspecteerd door den tech nisch ambtenaar van den prov.waterstaatDe weg werd bijzon der slecht bevonden. Het werd noodig geacht,met het oog op de materialen-positiein deze spoedig een beslis ing te ne men. De kosten van het herstel worden geraamd op f1.13000.-. Door burgemeester en wethouders wordt voorgesteld de noo- aige herstelwerken zooveel mogelijk te laten verrichten. Alhoewel de raadsleden de kosten wel hoog vonden,wordt zonder hoofdelijke stemming besloten burgemeester en wethou ders machtiging te verleunen het werk te do^n uitvoeren. De heer G.J.van Dis vraagt hoe het is met het stuk dijk in het Slobbegors. De Voorzitter zegt zich hierover te hebben gewend tot de Heide Mij. De heer A.Hamers vestigt de aandacht op het gevaar bij avond en nacht bij de afgebroken huizen in den Nieuwenmolen- schendijk. Spreker geeft in overweging aldaar een heining te plaatsen of een lichtpunt aan te brengen. De Voorzitter zegt toe aan dit vraagstuk de noodige aan dacht te schenken. De heer A.Hamers zegt dat er ve~l klachten zijn over de bedeeling door de H.A.R.K. en de distributie. Spreker zou v/ilien dat die klachten werden onderzocht. De Voorzitter zegt dat wanneer de klachten gemotiveerd zijn hij steeds bereid is een ernstig onderzoek in te stellen. Die klachten moeten dan schriftelijk bij hem worden ingediend. Bijlage I. Notulen raadsvergadering van 30 Januari 1946. De Raad der gemeente FIJNAART en HEIJNINGEN. Overwegende,dat het aantal leerlingen der openbare lagere school voor gewoon lager onderwijs te Oudemolen op 16 Septem ber 194-5 29 bedroeg; dat deze school mitsdien ingevolge artikel 22bis der lagei onderwijswet 1920 zou moeten worden opgeheven; dat genoemde school thans nog wordt bezocht door 29 leer lingen; dat meer dan 25 dezer leerlingen wonen op grooteren af stand dan vier kilometer van een voor hen toegankelijke open bare school voor gewoon lager onderwijs en om deze reden de instandhouding van de school ingevolge artikel 19 der lager- onderwijswet 1920 wordt gevorderd; Gelet op artikel 22bis,2e lid,der lager-onderwijswet 1920; BESLIST dat ingevolge artikel 19 der lager-onderwijswet 1920 de instandhouding van de openbare lagere school voor gev/oon lager onderwijs te Ouderaolen,gemeente Fijnaart en Heijningen, wordt gevorderd. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Fijö naart en Heijningen in zijn openbare vergadering van 30 Januari 194-6. De Voorzitter, (w.g.) Quarles van Ufford. De Secretaris, (w.g.van Dis

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 2