steld op 15 cent. Eenige weken verliepen en het gemeentebestuur vernam maar niets meer.Zelf ben ik,ik kan wel zeggen wekelijks,bij den heet van Ketwich te Roosendaal geweest,maar steeds werd mij te verstaan gegeven dat de woningen nog niet gegund konden worden aangezien er nog geen overeenstemming zou zijn tus- schen Rijk en fabrikant aangaande de prijs. In September begon mij dit .te vervelen en ben ik in den Haag op onderzoek uitgegaan,Tot mij4 verbazing vernam ik aldaar dat de 10 aan Fijnaart toegezegde Bruijnzeel-wonin gen wederom aan onze gemeente ontnomen waren,aangezien hier geen orepeer-gevallen zouden zijn,terwijl n.b.naar aanlei ding van mijnjf schrijven en mondelinge toelichting dat er nog vele zeer ernstige crepeer-gevallen in mijne gemeente aanwezig zijn,ik denk b.v.aan de Wed.Hollemans en W. Karin e- kens,onze gemeente in Juni 10 noodwoningen waren toegewezen. Bij dit bezoek aan den Haag werden mij door den heer Roos 10 bungalows toegezegd. Burgemeester en Wethouders hebben gemeend dat dezelflde verdeeling en regeling van eenige maanden geleden moest worden gehandhaafd.Alles was 14 dagen geleden gereed om aanstonds met den bouw te beginnen,toen,zeer tot mijn leed wezen,het voorstel door den raad werd verworpen.Volgens mij een misplaatste krenterigheid. Zelf weet ik wat het wil zeggen gedupeerd te zijn en al les verloren te hebben,5 jaar lang heb ik rondgezworven, dan hier,dan daar. Ik had liever gezien dat de gemeenteraad de belangen van de gedupeerden,die immers toch nooit voor 100 vergoed krijgen hetgeen zij hadden,subjectieve waarde is immers niet in geld uit te drukken,op andere wijze had behartigd dan nu op deze wijze. Waarlijk,hoe goed een gedupeerd gezin ook bij anderen ontvangen moge worden,niets gaat er boven een eigen huis. Terecht zegt de Engelschman my home is my castle". Bij alle gedupeerden heerscht hetzelfde gevoel.Men is dikwijls aanvankelijk uit medelijden opgenomen,thans duurt deze toestand te lang en men gevoelt zich op den duur een schooier te zijnj{. Daarom,nogmaals wil ik het zeggen,betreur ik ten zeerste het verwerpen van de voorstellen van Burgemeester en Wet houders waardoor op zijn minst eenige maanden stagnatie bij den bouw zal optreden. Na de raadsvergadering van 14 dagen geleden ben ik nogmaals naar den Haag geweest bij den heer Roos. Alhoewel men den prijs der canon hoog vond- de prijs van den canon wordt namelijk op 8 cent berekend-wasgezien het oordeel van de desbetreffende instantie de prijs van 15 cent gemotiveerd,aangezien dit verbeterd woningtype f 4.=aan huur zou moeten opbrengen, d.w.z.75 cent meer per week dan de thans hier staande noodwoningen. 75 x 52 is gelijk aan den canon per woning per jaar m.a.w. het had voor onze g'emeent'e niets meer behoeven te kosten. Thans komen Burgemeester en Wethouders met een nieuw voor stel en wel een me'er der he id's voorstel, persoonlijk ben ik er tegen. Het voorstel luidt 'aldusonteigening van een perceel voor 4 woningen op een terrein in pacht bij den heer Jac.Jacobs, hiermede kan ik mij geheel vereenigen. Op Zwingelspaan ligt de zaak echter anders,het voorstel luidt onteigening van de aanvankelijk voorges'telde terreinen. Dit kan iöij persoonlijk niet zeer bekoren: le. uit zakelijke overweging, 2e. uit moreel oogpunt. Uit zakelijke overweging n.l.omdat 14 dagen geleden het voor stel van Burgemeester en'Wethouders verworpen werd aangezien het plan te kostbaar zou zijn en wel vanwege de hooge canon en ten tweede is het goedkooper de huizen aan elkaar te bou wen.Verspreide bebouwing hebben Burgemeester en Wethouders indertijd voorgesteld en persoonlijk heb ik mij hier voor zeer veel moeite gegeven bij de wederopbouw-instantiesalles tengerieve van de gedupeerden. 1 Thans,nu dit verworpen is wegens te hooge kosten,komt het mij ongewenscht voor dit plan wederom in den raad te brengen. De zakelijke overwegingen zijn: meerdere opritten,duurder aanleg van electriciteitwaterleiding en grooter afstand te omheinen en verder blijft het bij mij*een open vraag nu het, zeer tot mijn leedwezen,een onteigeningskwestie wordt,of den Haag wel met de voorgesteldeonteigening accoord zal gaan vanwe ge bovengenoemde zakelijke overweging. Vanuit moreel standpunt bekeken kan mij het thans ter tafel gebrachte meerderheidsvoorstel van Burgemeester en Wethouders niet bekoren vanwege het feit dat ik na zeer veel discussie

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1946 | | pagina 29