VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Vrij- dag 20 December 19 46 des voor middags 9,30 uur Aanwezig de heeren: S.Bom, A.A.C.AkkermansC.J.van Dis Pzn P.P.Weijnen, A.Hamers, G.de.Wit, J.T.Ardon, H.van Dis Jzn, W.C.GrootenboerJ.D.C.Geuze en C.G.Kannekens Voorzitter de Hoogwelgeboren Heer Jhr.Mr.W.F.Quarles san Ufford. Secretaris: de heer A.van Dis. Om 9,30 uur opent de Voorzitter de vergadering. De notulen van de vergadering van 6 December 1946 worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde: Aankoop van grond voor 10 noodwoningen(bungalows Bij schrijven-vara 18 December 1946 stellen Burgemeester en Wethoudersaangezien him voorstel tot het nemen van grond in erfpacht tegen een erfpacht-canon van 15 cent per M2 niet de goedkeuring van den Raad mocht verwerven,voor hun College te machtigen tot aankoop van de benoodigde bouwgrond tegen een door het prijzenbureau hoogst toelaatbaren koopprijs of,zoo de eigenaren niet bereid zijn de grond bij minnelijke schik king aan de gemeente in eigendom over te dragen,stappen te doen tot onteigening en wel van de in het voorstel genoemde gronden van H.Strootman, J. J.Maris Erven J.Maris en de fa milie du Chatel de la Howardrie. De Voorzitter zegt: Ik meen er goed aan te doen de raad allereerst een^ kort overzicht te geven aangaande de nieuw te bouwen woningen. In Juni heb ik persoonlijk met Ir.van Ketwich,hoofd van het streekbureau wederopbouw,op Zwingelspaan en aan de Kade naar bouwterreinen gezocht. De keuze viel op een stuk grond van C.Maris naast de school, hetzij bij de Wit,echter onder voorwaarde van minnelijke schikking. Zelf heb ik verscheidene malen verschillende inwoners op Zwingelspaan bezocht en eindelijk zijn bereid gevonden den heer Strootraan voor 4 woningen en den heer Jac.Maris voor 2 woningen. Men kwam ten slotte tot een accoo^djde canon werd vastge-

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 28