volgens de huidige voorschriften vrijstelling van dienst plicht wordt verleend aan een onderwijzer die moet opkomen en door wiens opkomst de school waaraan hij verbonden is. minder dan 50van het wettelijk vastgesteld aantal leer krachten zou overhouden. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethouders alls moemte doen ors voor den heer Lucas dé vrijstelling te krij gen. De heer J.T.Ardon stelt hierop voor dat de Raad zich zal uitspreken over de wenschelijkheid aan den heer Lucas vrij stelling te verleenen en hiervan kennis te geven aan het Departement van Oorlog.Sr is hier iets bijzonders aan de hand,zegt spreker. De Voorzitter antwoordt dat de Raad deze kwestie het beste aan Burgemeester en Wethouders kan overlaten. De heer S.Bora zegt,dat de heer Lucas,toen spreker waarne mend-Burgemeester was,bij hem is geweest.De heer Bom vraagt zich af of deze kwestie wel in den Raad thuis behoort. Volgens spreker moet deze kwestie door de secretarie worder behandeld. De heer J.E.Ardon maakt aanmerking op den gang van zaken in deze.Elke werkgevervan wien een werknemer voor dienst wordt opgeroepen,doet zijn best om deze in zijn dienst te houden.Hier is het andersom en moest de heer Lucas zelf een verzoek doen om vrijstelling. De Voorzitter antwoordt dat de gang van zaken-zoo is dat- betrokkene een verzoek richt aan den Ministerwelk verzoek daarna vergezeld van een advies van den Burgemeesterwordt verzonden. De heer J.T.Ardon merkt vervolgens op dat het glas in de ppenbare lagere school te Heijningen nog niet is ingezet. In de vorige vergadering heeft de Voorzitter hieromtrent een toezegging gedaan en nu is er nog geen glas,zegt spre ker De Voorzitter zegt dat weer bons voor glas zijn ontvangen, het glas voor de school zal nu komen. De heer H.van Dis Jzn.zegt opgemerkt te hebben dat in Heij ningen twee lichtpunten zijn .aangebracht op ongeveer 25 M afstand van elkaarterwijl op den hoek bij Port franje geen licht is. De Voorzitter deelt mede dat het lichtpunt bij de Christe- telijke School te Heijningen is aangebrachtomdat daar s- avonds dikwijls vergaderingen worden gehoude/n De heer H.van Dis Jzn.wil de aandacht vestigen op den hoek bij Port Oranje en ook op het feit dat de straatverlichting naar zijn meening fs-nachts te lang brandt. Verscheidene andere leden maken opmerkingen van dezelfde strekking. De Voorzitter deelt mede,dat deze zaak ook al zijn aandacht heeft getrokken.Burgemeester en Wethouders zullen de straat verlichting nog eens in zijn geheel bekijken en dan zooveel mogelijk met de gemaakte opmerkingen rekening houden. De heer W.O.ürootenboer informeert naar den datum waarop het contract met de eigenaren van den grond voor het wederopbouw- plan zal worden gesloten. De Voorzitter geeft de gevraagde inlichting. De heer J.D.C.G-eüze deelt mede nog geen aanslag in het school" geld te hebben ontvangen.Spreker vindt het gewenscht voor- loopige aanslagen te doen,dit is beter voor den belastingbe taler en voor de gemeente-kas De Voorzitter antwoordt hierop dat zoolang de verordening tot vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer nog niet is goedgekeurd,opleggen van een voorloopige aanslag niet mogelijk is Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 27