De Voorzitter zegt dat te Zwingelspaan alle bouwgrond van de familie Maris is en die wil niet vérkoopen. De heer H.van Dis Jzn.zegt 'dat men zich moet afvragen wat het geschiktste terrein is en probeeren dit door minnelijke schikking te verkrijgen.Gaat het niet door minnelijke schik king dan moet men dwang gebruikende woningen zullen er voor jaren staan» De Voorzitter zegt dat de autoriteiten in den Haag de minne lijke weglals verplicht stellen» De heer H.van Dis Jzn.stelt voor de beslissing over het voor stel van Burgemeester en Wethouders aan te houden,de woningen te bouwen in het verlengde van dé school te Zwingelspaan op het terrein van den heer C.Maris en den grond voor de op de Kade te bouwen noodwoningen ook te koopen en niet in erfpacht te nemen» De Voorzitter merkt op dat als meri in een blok gaat bouwen, men dan ook een weg moet aanleggen en rioleering en dat Is ook niet goedkoop.Als de raad besluit cm bouwgrond te koo pen zullen de noodwoningen niet gebouwd kunnen worden. De heer H.van Dis Jzn.is echter van meening dat Burgemeester en Wethouders dan de zaak in den kortst mogelijken tijd op nieuw moeten voorbereiden. De Voorzitter zegt dat bouwgro'nd koopen inderdaad goedkooper is,maar we zitten met de moeilijkheid dat we niet kunnen koopen» De heer A.Hamers informeert naar het met den heer C.Maris gevoerde overleg.Spreker vraagt of bouwgrond koopen inderdaad wel goedkooper is» De Voorzitter antwoordt hierop bevestigend,maar dan zal men cte grond moeten onteigenen en dit vinden de Haagsche autori teiten waarschijnlijk niet wenschelijk. De heef CG. Ka nn ekens is van meening dat als men grond moet gaan onteigenen,men toch de noodwoningen niet in een blok moet gaan 'bouwen.Voor een blok van 6 woningen heeft men noo- dig een straat,2 opritten en Voor deze laatste moet men dijkgrond bijkoopen. Bovendien hoort bij een arbeiderswoning toch een tuintje te zijn.Spreker meent dat de grond bij Jac. Maris een uitweg heeft,hier heeft men dus geen straat noodig. De heer H.van Dis Jzn.zegt dat de heer Kannekens met de si tuatie niet goed op de hoogte is.' Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt hierna in stemming gebracht en met 5 tegen 6 stemmen verworpen.Tegen stemden de heeren H.van Dis Jzn. ,W.C .GrootenboerJ.D.C.Geuze, C.J.van Dis,C-.de Wit en J.T.Ardon. 3. INVQBRIKG KEHER STRAAT BELAST INI. Bij schrijven d.dNovember 194-6 deelen Burgemeester en Wethou ders den Raad mede,dat ingevolge de circulaire van den Minis ter van Binnenlandsche Zaken d.d.4 Juli 1946,nr„13701,afd B.B» Bureau Financiën,gemeenten die Rijkssteun noodig hebben om een sluitende begrooting te verkrijgen er toe moeten overgaan een straatbelasting in te voeren. Daar het in deze gemeente niet mogelijk zal zijn de gemeente- begrooting voor 194-7"sluitend te krijgen zonder Rijkssteun, stellen. Burgemeester en Wethoudersonder overlegging van een ontwerp-besluitden Raad voor met ingang van het belastingjaar 1947 een straatbelasting in het leven te roepen. De heer C.J.van Dis zegt^deze belasting niet in het belang van de- gemeente te achten1. De Voorzitter zegt dat het Rijksvoorschrift is,anders krijgen wij geen bijdrage. De heer H.van Dis Jzn.informeert naar de opbrengst van de be lasting. De Voorzitter verstrekt de gevraagde inlichtingen» De heer W.C.G-rootenboer vraagt of de percentages die in de j - ontwerp-verordening zijn genoemd,ook*door den Minister zijn vastgesteld» -it De Voorzitter antwoordt dat alleen minimum-percentages zijn voorgeschreven,deze zijn in de verordening opgenomen. j De heer P.F.Weijnen vraagt enkele inlichtingen over de aansla gen in de belasting,welke door den Voorzitter worden gegeven. Hierna wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders zon der hoofdelijke stemming aangenomen en de ontwerp-verordening vastgesteld. RONDVRAAG c, De heer G.de Wit informeert naar den datum van inwerkingtre-ding van de verordening op de tooneelvertooningen en andere verma kelijkheden en van de verordening op de straatbelasting. De Voorzitter verstrekt de gevraagde inlichtingen. De heer J.T.Ardon deelt mede vernomen te hebben dat het ver zoek van den heer D.Lucas,onderwijzer aan de openbare lagere school te Heijningen om vrijstelling van den dienstplicht, door den Minister is afgewezen.Spreker meent te weten dat

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1946 | | pagina 26