De heer H.van Dis Jzn,kan zijn goedkeuring niet aan het voor- stel geven omdat de woningen te Zwingelspaan uit elkaar zul len worden gebouwd.Heteenige geschikte terrein is zijns in ziens dat in het verlengde van de school,hetwelk eigendom is van C.Maris.Als men de woningen bijeenhoudt heeft men het voordeel dat men maar èên.aftakking van het buizennet van de waterleiding èèn aftakking van de lichtleiding en maar een afrastering noodig heeft.Men verkrijgt èèn geheel zoodoende. De Voorzitter zegt dat met de verschillende wenschen van de gedupeerde-nis rekening gehouden. De heer H.van Dis Jzn zegt dat de raad alleen het belang van de gemeente in het oog moet houden. De Voorzitter zegt dat Zwingelspaan en Kade getroffen zijn. De heer H.van Dis Jzn zegt met het bouwplan voor de Kade ook accoord te gaan,maar niet met dat voor Zwingelspaan.De woningen worden wel als semipermanent genoemd,maar ze zullen wel blijven staan. De Voorzitter deelt mede dat de autoriteiten in den Haag geen onteigening van bouwgrond voor noodwoningen wenschen. De heer H.van Dis Jzn meent te weten dat deze autoriteiten toch ook wenschen dat de noodwoningen bij elkaar gebouwd worden,waarop de Voorzitter antwoordt dat dit het geval is geweest voor de mecriet-woningen,maar niet voor deze woningen. De heer H.van Dis Jzn.stelt voor de 6 noodwoningen te Zwin- gelspaan te bouwen op het terrein bij C.Maris in het verleng- de van de school. De Voorzitter zegt dat de bouwgrond voor de noodwoningen niet onteigend mag worden,daarom is. men het met erfpacht gaan doen.j Vervolgens zal in het voorstel-van Dis niet voldaan worden aan den wensch van de gedupeerden en de autoriteiten in den Haag hebben toch gezegd dat de woningen uit elkaar gebouwd mogen worden. De heer van Dis merkt op dat het betoog van den Voorzitter wat betreft het voldoen aan den wensoh van de gedupeerden,, aanvalbaar is.Waarom hebben Burgemeester er; Wethouders zoo lang gewacht om deze zaak aan te pakken,terwijl men in Juli al met de onderhandelingen is begonnen en het terrein van C.Maris toch het eenige te gebruiken terrein was. De Voorzitter antwoordt dat het terrein van C.Maris niet dooi minnelijke schikking verkregen kon worden.De heer van Dis weet toch nog wel de moeilijkheden die het gemeente-bestuur over deze zaak heeft gehad,uit de tijd dat hij zelf nog wethouder was,vervolgt de Voorzitter. De heer S.Bom zegt het standpunt van den heer H.van Dis Jzn. niet te begrijpen.Bouwen in een blok is niet mooi,uit elkaar bouwen is mooier want geheel Zwingelspaan is uit elkaar ge bouwd. De heer P.F.Weijnen vraagt wat de voorstellen van Burgemeester en Wethouders zijn. De heeren J.T.Ardon en H.van Dis Jzn.vinden de erfpacht te hoo Grond koopen is voordeeliger De Voorzitter zegt dat er dan geen noodwoningen gebouwd kunnen worden. De heer P.P.Weijnen vindt beter de ver$eeling zoo te laten. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethouders de erfpacht- prijs hebben overwogen,bovendien is er geen ander terrein. De heer H.srah Dis Jzn.zegt dat de gemeente dan bouwgrond moet onteigenen. De Voorzitter zegt dat het opdracht van de autoriteiten in den Haag is om voor den bouw van noodwoningen niet te onteigenen. De heer H.van Dis Jzn.meent te weten dat deze autoriteiten die opdracht niet hebben gegeven. De Voorzitter merkt op dat de heer van Dis dit niet kan weten. De heer C.J.van Dis zegt dat hij het eens is met de zienswijze van den heer H.van Dis Jzn.De gemeente moet bezuinigen en dat kan als de noodwoningen in een blok worden gebouwd. De Voorzitter merkt nogmaals op dat voor den bouw van noodwo ningen niet bij gedogen brief kan onteigend worden.Toen heeft men gezocht naar een plaats waar men bouwgrond in erfpacht zou kunnen krijgen. De heer J.T.Ardon vraagt of de eigenaren de grond,die nu in erfpacht wordt genomen,ook willen verkoopen.Spreker vindt dat erfpacht zeer duur is maar hij is toch van meening dat de nood woningen er moeten komen. De heer W.O.Grootenboer zegt te hebben uitgerekend dat het gaat om een totaalsom van f 7500.=.Spreker vindt de erfpacht- prijs zeer hoog. De heer S.Bom vraagt of het mogelijk is om de erfpachtprijs te verminder en, spreker vindt de orfpachirs canon ook te hoog. De Voorzitter antwoordt dat de voorgestelde erfpachtsoanon een aocoord is raet de eigenaren van den bouwgrond. De heer W.C.Grootenboer vraagt of zonder onteigening geen bouw grond kan worden gekocht.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 25