De Voorzitter zegt dat voor wederopbouw alles door het Rijk wordt beslist. De heer W.C.Grootenboer zegt dat als het Rijk in deze alles zegt,de Raad niet neer hoeft te gaan beslissen. De Voorzitter zegt nogmaals dat alles door het Rijk wordt geregeld.Er moet echter zoo vlug mogelijk worden gebouwd en de. begrooting van kosten is pas binnen.Y/achten hierop was niet in het belang van de gemeente.Burgemeester en Wet houders vonden het in het belang der gemeente om over aan koop van de bouwgrond in overleg te treden. De heer W.C.Grootenboer meent dat de Raad toch de verant woording neemt. De Voorzitter zegt dat het Rijk 90$ *zan de kosten betaalt en dan heeft het Rijk ook het meest te zeggen.Als we op een formeele behandeling hadden moeten wachten,zouden er 2 3 maanden mee gemoeid geweest zijn en den heer G-rootenboer zou als raadslid toch ook niet willen laten wachten. De heer Grootenboer merkt dan op datde raadsleden toch zitten in het belang van de gemeentewaarop de Voorzitter antwoordt dat we deze zaak in zijn groote geheel moeten be- ki jken. De heer J.T.Ardon vraagt waarom er uitbreiding komt in een .gebied dat geen noodgebied is. De Voorzitter merkt op dat het voorgestelde plan geen uit breidingsplan is maar wederopbouwplan. De heer J.T.Ardon is van meening dat aankoop van niet-be- t - t plante grond beter is. De Voorzitter vraagt den heer Ardon dan een plaobaan te wi jzen De heer J.T.Ardon'meent dat men beter in een polder kan bouwen. De Voorzitter antwoordt dat lintbebouwing is verboden. De heer Ardon zegt dat het niet gaat om dit nu te bespreken. De Voorzitter vraagt den heer Ardon nogmaals een andere plaats aan te wijzen.Straks komt het uitbreidingsplan aan d3 orde.Bij een onderhoud dat hij met den Commissaris der Koningin heeft'gehad,heeft deze toegezegd persoonlijk zich I hierover met den Provincialen Planologischen Dienst in ver binding te stellen.net wederopbouwplanstaat buiten het uit breidingsplan. Het wederopbouwplan moet zoo goedkoop moge lijk worden uitgevoerd,een uitbreidingsplan loopt over jarer. Door de autoriteiten is overal in de gemeente gekeken naar een goede plaats voor het wederopbouwplan,maar de voorgestel de plaats is de beste. De heer P.P.Weijnen meent dat de grond in den polder achter het gemeente-huis toch gebruikt kan worden. De Voorzitter zogt,dat dit ook het oorspronkelijke plan was, maar het peil van de grond is te laag De heer C.G.Kannekens geeft een kort overzicht van de peilen van diverse polders. De Voorzitter zegt dat bij de ligging van deze gemeente de dijk die er door loopt,de grootste moeilijkheid is,want aan dijken raag ook niet worden gebouwd. De heer P.F.Weijnen informeert of dan in de toekomst door ieder in de kom der gemeente zal moeten worden gebouwd. De Voorzitter antwoord bevestigend. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt hierna zon der hoofdelijke stemming aangenomen en het ontwerp-besluit vastgesteld. 2 «AANVRAAG RIJKS VOORSCHOT EN BIJDRAGE VOOR WONINGBOUW (WEDER OPBOUW) Bij schrijven d.d,26 November 1946 stellen Burgemeester en Wethouders,onder overlegging van een ©ntwerp-besluit,voor over te gaan tot het aanvragen van voorschotten en een jaarlijksche bijdrage,als bedoeld in artikel 56 der Woningwet,ten behoeve van den bouw van 14 middenstandswoningen. De heer P.P.Weijnen informeert naar de bedragen die hiermee gemoeid zijn. De Voorzitter geeft de gevraagde inlichtingen. De heer W.C.Grootenboer merkt op dat zijns inziens royaal met de bouwgrond is oragesprongen,getuige de groote open plekken tusschen de huizenblokken. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt .hier na zonde® hoofdelijke stemming aangenomen en het ontwerp-be- oluit vastgesteld. 4.BOUW VAN NOODWONINGEN EN OVERNEMING VAN BOUWGROND IN ERF/- Pacht Bij schrijven d.d.26 November 1946 stellen Burgemeester en Wethouders,onder overlegging van een ontwerp-besluit,voor over te gaan tot den bouw van 6 bungalow-noodwoningen te Zwingel spaan en 4 aan de Kade en het overnemen in erfpacht van den bouwgrond daarvoor benoodigd voor den tijd van 20 jaren.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 24