De heer P.F.Weijnen vraagt of deze moeilijkheid niet kan worden ondervangen door het verstrekken van een kasgeld- leening aan het schoolbestuur«De scholen zitten financieel aan den grond. De Voorzitter zegt dat dit niet wordt goedgekeurd,wel zijn er nu reeds voorschotten verstrekt maar de bedragen der geleden schade zijn erg grootvooral die voor de school te Zwingelspaan. De heer P.F.Weijnen informeert dan naar het verzoek van het bestuur der R.K.School om uitbreiding van de school met een lokaal De Voorzitter antwoordt dat deze aanvraag bereids is door gezonden naar den Inspecteur van het lager Onderwijs in de Inspectie Roosendaal om advies. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De Secretaris De Voorzitter, VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Vrij- dag 6 December 1946 des voor- middags 9 uur Tegenwoordig de heeren:C.J.van Dis,P.P.Wei jnen,A«Hamers,G.de Wit.J'.T.Ardon,H.van Dis Jzn,W.C.Grootenboer,S.Bom,J.D.C.Geuze, A.A.C.Akkermans en 0.G.Kannekens Vborzitter:de Hoogwelgeboren heer Jhr.Mr.W.P.Quarles van Ufforc' Secretaris:de heer A.van Dis. Om 9 uur opent de Voorzitter "de vergadering. De notulen van de vergadering van 22 October 1946 geven den. heer J.T.Ardon aanleiding de opmerking te maken dat de Voor zitter tijdens de discussie over het voor de Openbare Lagere School te Heijningen bestemde glas niet zou hebben gezegd dat volgens het hoofd der school het onderwijs door de kapotte ruiten geen stagnatie heeft ondervonden. De Voorzitter zegt dat de besprekingen zoo zijn genotuleerd en de bedoelde passage dus ook we1 door hem zal gezegd zijn. De notulen worden hierna zonder hoofdelijke stemming ongewij zigd vastgesteld. De Voorzitter 'stelt vervolgens aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Een brief van Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Bra bant d.d.26 November 194.6 ,G .nr. 903', II Ie Af deeling.betref f ende salarisregeling gemeente-secretarissen en gemeenteontvangers; b. Een brief van Gedeputeerde Staten dezer provincie d.d. 26 November 1346,G.nr.8l3,IIIe Afdeeling,betreffende bezoldi ging gemeente-ontvangers. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 2. AANKOOP GROND VOOR WEDEROPBOUW. Bij schrijven d.d.26 November 1946,stellen Burgemeester en Wethoudersonder overlegging van een ontwerp-besluitvoor over te gaan tot aankoop van bouwgrond voor de uitvoering van het wederopbouwplan 1946 en 1947. De heer W.C.Grootenboer zegt dat deze methode het paard achter den wagen spannen is,omdat men al bezig is de woningen te bouwen.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1946 | | pagina 23