Do heer P.F.Weijnen antwoordt dat een school met 1 onder wijzer niets is,een school met 2.onderwijzers een beetje gast en 3 onderwijzers pas.voldoende is» De heer J.T.Ardon vindt het spijtig dat het onderwijs niet opnieuw is ter hand genomen» De heer 3.Som zegt dat sollicitanten zijn opgeroepen,maar deze trokken zich successievelijk terug.Bij de behandeling van de sollicitatie/van den heer I.Gakeer kwam de kwestie Klokke ertusschen.Ook zijn ar te weinig kinderen om te be- ginnen.Bovendien zijn van de kinderen voor wie is aangemeld 10 woonachtig te Fijnaart en 14 te Willemstad. Het voorstel van Burgemeester en Wethoudershierna in stem ming gebracht zijnde,wordt aangenomen met 8 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heeren C.J.van Dis en A.Hamers. ROKDVRAAG. De heer C.G.Kannekens vraagt hoe het staat met de uitbrei ding van de kleine bedrijven. De Voorzitter zegt dat dienaangaande bij de betreffende au toriteiten stappen zijn gedaan. Vervolgens informeert de heer C .G.Karinekens of de grond voor het bouwplan 1946 niet te duur is. De Voorzitter antwoordt dat als de grond is geschat Burgemees ter en Wethouders met een voorstel zullen komen. De autoriteiten zijn,volgens de Voorzittervan meening dat bouwgrond overal elders duurder is.Het betreft hier weder opbouw en dit is in handen van het,College van Alemeene Commissarissen voor den Wederopbouw te s Gravenhage. De heer J.D.C.CJ-euze informeert of de toegezegde noodwoningen nog komen. De Voorzitter deelt mede dat aan.de gemeente 10 bungalow noodwoningen zijn tpegewezen en deze zullen daar Fijnaart- sche aannemers worden gebouwd. De heer W.C.Grootenboer vraagt of particulieren in het we- deropbouv/plan ook bouwgrond kunnen koopen# De Voorzitter antwoordt dat het geraeente-bestuur dit zelfs heel gaarne wenscht. De heer J.T.Ardon vraagt inlichtingen over het glas dat is toegewezen aan de openbare lagere school te Heijningen, Sprfker zegt dat het glas nog steeds plet is ingezet. De Voorzitter deelt mede dat in overleg met het hoofd der school het toegewezen glas is gebruikt voor de school te Zwingelspaan,omdat het daar het hardst noodig was# Daarna werd toegewezen glas gebruikt voor de noodwoningen. Inmiddels is weer een toewijzing gekomen en die 'wordt aange wend voor de School te Heijningen.Het hoofd der school heeft medegedeeld dat het onderwijs-geen stagnatie heeft ondervonden door de kapotte ruiten en nu zal voor den winter alles dicht zijn. De heer J.T.Ardon vraagt vervolgens of het buitenaanzicht van de onderwijzerswoning te Heijningen niet kan worden opge knapt De Voorzitter zegt dat terzake bij Burgemeester en Wethouders geen klachten zijn ingekomen. De heer Ardon merkt nog op dat volgens hem de voordeur slecht is De Voorzitter zegt dat als er klachten waren deze toch wel d'oor het hoofd der school zouden zijn ingebracht. De heer P.F.Weijnen vraagt waar de noodwoningen komen. De Voorzitter verstrekt de gevraagde inlichtingen,4 komen aan de Kade,2 bij JaG.Ma.ris,2 bij bakker 3trootraan te Zwingel spaan en voor 2 is de plaats nog niet bekend. De heer C.J.van Dis vraagt of de 2 laatste in Heijningen kun nen worden gebouwd. De Voorzitter deelt mede dat de .noodwoningen op.de eerste plaats worden gebouwd in die deelen van de gemeente waar woningen door oorlogsgeweld vernietigd zijn.Er zijn veel slechte woningen in Heijningen,maar daar kunnen wij nog niets aan doen,we moeten roeien met de riemen die we hebben.De Voorzitter vraagt den heer C.J.van Dis of deze mensehen in Heijningen kent die op een woning zitten te wachten en die de hunne door oorlogsgeweld hebben verloren. De heer C.J.van Dis antwoordt dat hem geen gevallen bekend zyn De J.T.Ardon infoiraeert naar de werking van de nieuwe land arbeider swet De Voorzitter antwoord dat ook deze kwestie de volle aandacht van het gemeente-bestuur heeft. De heer P.F.Weijnen zegt dat de bijzondere scholen indertijd de toezegging hebben gekregen dat zij geld zouden ontvangen voor het aanschaffen van een en ander dat door oorlogsgeweld was vernietigd.De R.K.scholen hebben reeds flinke uitgaven gedaan,maar tot heden niets van de gemeente hiervoor ontvangen De Voorzitter zegt dat de groote moeilijkheid is dat oorlogs schade eerst aan de gemeente moet worden uitbetaald,die dan pas kan uitkeeren aan het schoolbestuur.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1946 | | pagina 22