m terwijl de vereenigingen ook hiervoorindien zij een behoor lijk aantal donateurs hebben,geen aoeite zullen doen. De heer W.C .Grootenboer vraagt hoe hoog het minimum bedrag is dat betaald moet worden. De Voorzitter antwoordt dat dit f 20.- is. De heer G-rootenboer vindt dit nogal veel,als b.v.op een avond maar f 20.=zou worden opgehaald,zou dit geheele bedrag moeten worden afgestaan. •De Voorzitter zegt dat dit niet anders kan, f 20.=is de vast gestelde minimum-som. Het voorstel van Burgemeester en Wethoudershierna in stem ming gebracht zijnde,wordt zonder- hoofdelijke stemming aan- genomen en de ontwerpverordening wordt vastgesteld. 4.AL 01' ITIBT IITSTAKDIIGUDIHG OPENBARE LAGERE SCHOOL OUDEIIOLEIf De Voorzitter zet allereerst de kwestie van het ontslag aan het hoofd van de Openbare Lagere School,izfcen Heer H.C.Klokke uiteen,en deelt mede dat de heer ELokke thans wederom solli citeert naar deze betrekkèng.Mededeeling wordt gedaan van de gehouden besprekingen en de gevoerde correspondentie met de oudereomraissie van-de school. Vervolgens deelt de - Voorzitter mede dat eerst de sollicita tie van den heer Klokke in stemming gebracht zal worden. De heer C.J.van Dis vraagt of er nog andere sollicitanten z; De heer S.Bom zegt dat wel niemand zoo goed op de hoogte is met de wenschen van de ouders-van de ^inderen dienaangaande als hij.Met de school moet iets gebeuren.De ouders van de schoolgaande kinderen zijn hierover geraadpleegd,6 vaders meldden zich voor Oudemolen en 3 hielden hun kinderen lie ver op andere scholen.Op de vergadering met de oudereommis- sie deelden deze laatste. 3 mede,dat zij hun kinderen liever weer terugstuurden naar de school te Oudemolen.De ouders hebben moeilijkheden en de oudercomraissie wordt geprest doo den Heer Klokke.Persoonlijk vindt de heer Bom den heer Klokke als hoofd ongewenscht.De heer Klokke heeft zich, volgens spreker,tijdens de bezetting ook niet fair gedragen De heer II.van Dis Jzn zegt van raeening te zijn dat het bij de ouders gaat om den heer Klokke en niet om het openbaar onderwi js De heer C.J.van Dis zqgt tegen opheffing der school te zijr De heer S.Bora is van meen^ng dat de ouders hun kinderen alleen naar de school te Oudemolen zullen sturen als de heer Klokke als hoofd terugkomt. De heer J.T.Ardon vraagt of 4e ouders tegen een besluit tot opheffing - kunnen omkomen De Voorzitter zegt dat beroep openstaat bij Gedeputeerde Sta ten. De heer J.D.C.Geuze zegt dat hij den indruk heeft dat de ouders niets deden zoolang de heer Klokke niet mocht solliciteeren. ]\aar de meening van spreker is de oudercommissie nu gestimu- leerd door den heer Klokke. j Tijdens deze besprekingen verlaat de heer H.vanDis Jzn te circa 9 uur devergadering. Hierna wordt met 9 tegen 1 stem besloten den heer H.C.Klokke niet opnieuw als hoofd der openbare lagere school te benoemen, i Vervolgens deelt.de Voorzitter mede dat Burgemeester en Wet- I houders na ampele overweging hebben besloten den Raad voor te stellen de openbare lagere school te Oudemolen op te heffeh. De heer Hamers vraagt wat in geval van opheffing met het schoolt gebouw zal gebeuren en of de school nu beslist niet kan blij ven bestaan. De Voorzitter zegt dat hij aangaande het gebouw nog niets weet i maar niet gelooft dat de school nog levensvatbaarheid heeft. De heer C.J.van Dis wil eerst een andere leerkracht aanstellen I en dan probeeren of de school nog opgang maakt.Wenschen die principieel voor openbaar onderwijs zijn,laten hun kinderen niet naar.een bijzondere school gaan. De heer S.Bom zegt te weten dat verschillende kinderen niet terugkomen.Spreker is principieel ook niet tegen openbaar onderwijs,maar het geld hier een-éénraansschool en die is niet levensvatbaar.Met 12 a 15 leerlingen kan men niet beginnen. De heer C.G.ICannekens zegt dat de ouders die openbaar onderwijs ffi voor hun kinderen willen,hen toch naar de school te Heijningen I hadden kunnen zenden. De heer C.J.van Din zegt dat dit - afStuit op onvoldoende klee ding en schoeisel. 1 De heer W.C.Grootenboer merkt hierover op dat bedoelde kinderen Ij '/vel naar de scholen aan den Stadschendi jk en op het dorp werden j| gezonden,en dat zijn ook groote afstanden,terwijl het hier toch (I christelijke scholen betreft.Spreker is vijand van de èênmans- f school,het is niet goed voor de kinderen. De Voorzitter verklaart persoonlijk ook tegen een èênmansschool I te zijn,en vraagt den heer P.P.Weijnen als expert op onderwijs- gebied zijn meening hierover kenbaair te maken0

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1946 | | pagina 21