VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD °P Woens daS 30 Januari 19 45^ des voor middags -tien uur n. s. 11206 Tegenwoordig de heeren: H.van Dis ozn.J.D.C.GeuzeC.J. van Dis, A.Breure, A.darners, G.de Wit, R.Eland, H.A.Laurense C.J.Koevoets, M.Akkermans en Nic.van Hoof. Voorzitter de Hoogwelgeboren Heer Jhr.Mr.ïï.F.Kuarles van Ufford. oecretaris; de Heer A.van Dis. De notulen der openbare vergadering van 21 December 194 5 worden zonder hoofdelijke stemming onveranderd vastgesteld. 1. INGEKOMEN STUKKEN Ter tafel komt een schrijven van Gedeputeerde Staten dezer provincie a.d.15 Januari 1946,G.nr.196,houdende bericht van ontvangst van het afschrift der verordening tot aanvulling der algemeene politieverordening,vastgesteld op 21 December 1945. Voor kennisgeving aangenomen. 2. INSTANDHOUDING O.L.SCHOOL TE OUDEMQLEN In behandeling komt een schrijven van burgemeester en wet houders a.a.Januari 1946houdende voorstel tot het nemen van de beslissing,dat ingevolge artikel 19 der lager-onderwijswet 1920 de instandhouding van de openbare school voor ge woon lager onderwijs te Oudemolengemeente Fijnaart en Heij- ningen,wordt gevorderd. Zonaer beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van burgemeester en wethouders aangenomen. (Zie bijlage I). 1VASTSTELLING OPENSTELLING VAN WINKELS. Ter tafel komt een schrijven van burgemeester en wethouders d.a.Januari 1946,houdende voorstel tot vaststelling van een regeling betreflende de openstelling der winkels in deze ge meente. De heer G.J.van Dis stelt naar aanleiding hiervan een paar vragen,die door den Voorzitter worden beantwoord. De heer R.aland zegt en voor de inwoners van Zwingelspaan wat bezwaar in te hebben,dat de winkels op Woensdagmiddag gesloten zijn. De Voorzitter z-gt,dat de winkeliers ook wel

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 1