V 1 .saiOEn ouderwijzer openbare iagere school tb hbijj.>ii.g-en. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Dins- dag 22 October 19 46 des na middags 7 uur Tegenwoordig de heerenrC. J.van Dis ,P.D.Wei jnen,A Earners,de 'WitJT Ar donHvan Di s Jzn,W.C. Gr oo t e nb oe rSBomJDCGeuz e AAGAkkermans en CGKannekens Voorzitter de Hoogwelgeboren heer Jhr.Mr.W«FQuarles van Ufford. Secretaris: de heer A.van Dis. Om 7 uur opent de Voorzitter de vergad|ring. De notulen van de vergaderingen -van ->16 Augustus en 11 October 1946 worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De Voorzitter stelt hierna aan de-orde: De Voorzitter deelt mede dat op de voordracht staat vermeld de heer Darcis Lucas,thans tijdelijk onderwijzer aan de schooi en stelt voor deze te benoemen. De Heer H.van Dis Jzn.vraagt of den heer Lucas is medegedeeld dat hij bij terugkeer van den heer C.Jongkind ontslagen moet worden en of hij met deze voorwaarde accoord gaat. pe Voorzitter antwoordt dat de kans 'op terugkeer van den heer Jongkind miniem is .De questie is besproken riet het Departement van OnderwijsKunsten en Wetenschappen.Komt de heer Jongkind terug,dan wordt het moeilijk,maar "ge'zien de onwaarschijnlijk heid daarvan is deze moeilijkheid niet groot.De Voorzitter .Leest vervolgens de terzake met genoemd Departement gevoerde correspondentie voor. De heer H.van Dis Jzn stelt hierna voor den heer Lucas onder de door spreker genoemde voorwaarde/ te benoemen. De heer S.Bora meent dat de heer Lucas voldoende op de hoogte was van den toestand en desondanks toch heeft gesolliciteerd. Hierna wordt tot stemming over ge gaan,-waarbij 11: stemmen worden Uitgebracht op den heer Damrais Lucas,zoodat deze is benoemd ónder voorwaarde dat,indien mocht blijken dat de onderwijzer Öornelis Jongkindgeboren te Meerkerk 3 Mei 1909,nog in leven is,de benoemde wordt ontslagen.Verder wordt besloten de opzeg gingstermijn voor het eventueel te verleenen ontslag te bepalen ÓP 3 maanden. 2 «VASTSTELLING VERMENIGVTJLDIGIKGS 01JE ER SCHOOLGELDSCHOOLGELD - JAAR 1945-1946.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 19