sa tot benoeming van wethouders weer geen moeilijkheden kunnen ontstaan omdat volgens de agenda voor deze vergadering de k benoeming van wethouders niet aan de orde is gesteld. he Voorzitter zegt dat dit punt indirect wel op de agenda staat vermeld en dat de raad bovendien krachtens art.48 der gemeentewet de bevoegdheid heeft te beraadslagen en te be sluiten over andere zaken dan op de agenda voorkomen. De Heer O.J.van Dis zegt dezelfde moeilijkheden te vrezen van denheer H.van Dis. Nadat de Voorzitter nog eenige inlichtingen had verstrekt over deze aangelegenheid aan de heeren A.Hamers en P.P.Weijn stelt de Heer S.Bom voor thans tot benoeming van wethouders over te gaan. De Voorzitter zegt het voorstel om thans tot benoeming van ..ethouders o?er te gaan in stemming te zullen brengen. De Heer H.van Dis is de meening toegedaan dat de onderwerpje lijke aangelegenheid geen spoedeischende vergadering recht vaardigt. De Voorzitter zegt,dat alleen door hem wordt bepaald of een vergadering al dan niet spoedeischend moet worden gehou den. Het voorstel om thans tot benoeming van wethouders over te gaan hierna in stemming gebracht zijnde,wordt aangenomen met 7 tegen 4 stemmen. Tegen stemden de heeren H.van Dis Jzn., C.J.van Dis ,G-.de Wit en J.D.C.C-euze Hierna wordt overgegaan tot benoeming van wethouders. De Voorzitter wijst tot stemopnemers aan de heeren O.J. van Dis en Kannekens. Bij de eerste stemming voor den eersten wethouder bleek dat waren uitgebracht 7 geldige stemmen en 4 blanco. Van de jgeldige stemmen verkreeg de heer S.Bom er 7,zoodat deze werd benoemd verklaard tot wethouder. Bij de eerste stemming voor den tweeden wethouder bleek dat waren uitgebracht 7 geldige stemmen en 4 blanco. Van de geldige stemmen verkreeg de heer A.A.G.Akkermans er 7,zoodat deze werd benoemd verklaard tot wethouder. Staande de vergadering verklaarden de heeren Bom en Akker mans hun benoeming tot wethouder aan te nemen. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. De Secretaris, De Voorzitter, a li en I

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 18