Spoedeischende VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Vrij dag 11 October des na middags 8 19 4-6 X. s. 11206 Tegenwoordig de heeren: C.J.van Dis, P.F.Weijnen, A.Hamers, G.de Wit, J.T.Ardon, H.van Dis Jzn., W.O.GrootenboerS.Bom, J.O.D.Geuze, AACAkkermans en CG.Kannekens Voorzitter:de Hoogwelgeboren Heer Jhr.Mr.W.F.Quarles van Ufford. Secretaris; de heer A.van Dis. Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering. De Voorzitter leest hierna een circulaire voor van Gedeputee: de Staten van Noord-Brabant,gedagteekend 8 October 194-6,G.nr. 766waarvan de inhoud luidt als volgt: "De Minister van Binnenlandsche Zaken schrijft ons als volgt: "In mijn circulaire van 13 Juli 1946 nr.U 16675 Afdeeling B.B. Bureau Bestuurszakengericht tot de gemeentebesturen wordt er de aandacht op gevestigddat de nieuwe gemeenteraden eerst in functie kunnen tredenzoodra de goedkeuring van de geloofs brieven van meer dan de helft van het in artikel 5 der gemeen tewet genoemd getal leden onherroepelijk is geworden. "Het is mij gebleken,dat met betrekking tot het bepalen van het tijdstip van de onherroepelijkheid in verschillende ge meenten alleen rekening is gehouden met den termijn van acht dagengesteld in.art.33 der gemeentewet,terwijl de termijn,be doeld in art. 35,tweede lid,dier wet buiten beschouwing is gelaten De vóór het verstrijken van laatstbedoelden termijn genomen besluiteno.atot benoeming van wethouderswerden dus genomen door een college,dat nog niet bevoegd was als gemeenteraad op te treden,zoodat de geldigheid van bedoelde besluiten kan worden betwist. Teneinde eventueele moeilijkheden te voorkomen is het noodig, dat in de gemeentenwaarin de nieuwe raad voortijdig is opge treden de besluiten genomen vóór het verstrijken van den ter mijn, genoemd in art.35,tweede lid,der gems mtewet,opnieuw/ door den raad worden va stgesteld." De Voorzitter zegt dat het hier een formeele zaak betreft en stelt voor opnieuw over te gaan tot benoeming van wethouders. De heer H.van Dis vraagt zich af,ofdoor thans over te gaan

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 17