II ders geluk met hun benoeming. De raad,zegt spreker,is het hoofd der gemeente;dit ooilege heeft een zware taak te ver vullen en heeft een groote verantwoordelijkheid. Spreker hoopt dat de raad eendrachtig in het belang van de gemeente zal werkzaam zijn en zich niet zal laten leiden door sympathj of antipathiën. Ten slotte wil spreker de scheidende wethouders dank zeggen voor alles wat zij in de afgeloopen maanden in het belang der gemeente hebben gedaan. De vraagstukken waren vele en dikwijls moeilijk,doch de toon in de vergaderingen van burgemeester en wethouders was steeds aangenaam. De heer Bom dankt den voorzitter voor de gesproken woorder Spreker was verblijd met zijn benoeming tot Wethouder doch was eerst beschroomd om een benoeming als wethouder aan te nemen. Deze beschroomdheidzegt spreker,heb ik spoedig over wonnen door de wetenschap dat de leiding van het bestuur onzër gemeente bij den voorzitter in bekwame handen is. Spreker hoop$ en vertrouwt op een voortdurende eendrachtige samenwer king in het college van burgemeester en wethouders. Den Voorzitter wordt nog door enkele andere leden dank ge bracht voor zijn tot hen gesproken woorden. BOITDVRAAG- De heer W.C.Grootenboer vraagt hoe het komt dat de oproe pingen voor deze vergadering zoo laat zijn ontvangen. De Voorzitter zegt,dat de oproepingen voor de vergaderingen twee maal 24 uur voor het houden der vergadering moeten zijn k«2 bezorgd en dat is naar spreker meent gebeurd. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De Secretaris De Voorzitter, 'c

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 16