11 i VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD °P Vrij dag 16 Augustus 19 46 des voor middags 8.45 uur Tegenwoordig de heeren.-C.J.van Dis, P.P.Weijnen, A.Hamers S.de Wit, J.T.Ardon, H.van Dis Jan., W.C.SrootenboerS.Bom, J.D.C.GeuzeAA0Akkermans en C.G.Kannekens Voorzitterrde Hoogwelgeboren Heer Jhr.Mr.V/.F.Quarles van Ufford Secretaris: de Heer A.van Dis. Om 8.45 opent de Vooraitter de vergadering. De Voorzitter stelt aan de orde: 1 BEËDIGING RAADSLEDEN. De Voorzitter verzoekt de tot lid van den raad benoemden in zijne handen de bij artikel 45 der gemeentewet voorgeschreven eeden staande af te leggen. derna leggen bovengenoemde heeren staande en onder het op steken der twee voorste vingers van de rechter hand de bij genoemd wetsartikel voorgeschreven eeden af. 2. BEN OEI'.! IN G Y/ET HOUDERS De Voorzitter laat overgaan tot benoeming van een wethouder (vacature H.van Dis Jzn.). Bij de eerste stemming bleek dat waren uitgebracht 11 gel- dige stemmen waarvan op den Heer S.Bom 7 stemmen en op den Heer H.van Dis Jzn. 4 stemmen. Aangezien de Heer S.Bom de volstrekte meerderheid der geldi ge stemmen had ver kregen,wordt deze benoemd verklaard. Op de vraag van den voorzitter of de heer Bom de benoeming aanneemt,antwoordt de heer Bom bevestigend. Hierna wordt overgegaan tot benoeming van een wethouder in de vacature J.D.C.Geuze. Bij de eerste stemming bleek dat waren uitgebracht 11 geldi ge stemmen,waarvan op den heet Akkermans 7 stemmen en op den Heer J.D.C.Geuze 4 stemmen. Aangezien de heer A.A.C.Akkermans de volstrekte meerderheid der geldige stemmen had verkregen wordt deze benoemd verklaard. Op de vraag van den voorzitter of de heer Akkermans de be noeming aanneemt,antwoordt de heer Akkermans bevestigend. De Voorzitter wens^cht de leden van den Baad en de wethou-

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 15