/Al jL~. A Al A AACAkkernans en CG.Kannekens 2. V0ORL0OPI rJE VAST STELLII'TG CEMETHTT^-BEICEBIITO 1944. De Voorzitter verzoekt de Commissiebelast geweest zijnde met het onderzoek der gemeente-rekening 1944,rapport te wil len uitbrengen omtrent haar bevindingen. Het lid der Commissie,de heer A.Breureleest hierna het schriftelijk rapport voor. hit dit rapport blijkt,dat de Commissie de rekening accoor heeft bevonden en voorstelt de gemeente-rekening voorloopig vast te stellen en wel: Gwwone dienst .-Ontvangsten f. 339 .047,55; Uitgaven f.344.855 Nadeelig slot f.5.807,45. Betaaldienst:- Uitgaven f.125.095,66; Ontvangsten f.118.405 Fadeelig slot f.6.689,78. De Voorzitter dankt de Commissie voor haar bemoeiingen in deze en den heer A.Breure voor het door hem uitgebracht rapport iierna wordt zonder beraadslaging axraKtegx het ter tafel gebracht ontwerp-besluit tot voor- loopige vaststelling der gemeente-rekening zonder hoofdei! -jk< stemming vastgesteld en wel: Gewone dienst: Ontvangsten f.339.047,55; Uitgaven f.341.055 Na'ddelig slot f. 5.807, 45. KapitaaldienstUitgaven f.125.095,66; Ontvangsten f.118.405 iadeelig slot f.6.689,78. De Staten van oninbare en nog te verhalen posten worden med ponder hoofdelijke stemming vastgesteld De beide wethouders hebben zich overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van artikel 257 der stemming onthouden. gemeentewet van mede- yy ,y JU-, Af. *s/-2 Lj/ Ai {/-£ v

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 14