VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Donder dag 8 Augustus 19 46 des voor middags 9 uur Tegenwoordig de heeren: II.van Dis Jzn., J.D.C.Geuze, G.J.van Dis, A.J.Breure, A.Hamers, G.de Wit, R.Eland, C.J.Koevoets en Nio.van Hoof. Afwezig de heeren: II.A.Laurense en M.Akkermans. Voorzitter: de Hoogwelgeboren Heer Jhr.Mr.W.P.Quarles van Ufford Secretaris:de heer A.van Dis. Om 9 uur opent de Voorzitter de vergadering. De notulen van de vergadering van 2G Juni 1946 worden zonder hoofdelijke stemming onveranderd vastgesteld. De Voorzitter stelt hierna aan de orde 1ONDERZOEK GELDODDERIEVEN GEMEENTERAADSLEDEN De Voorzitter deelt mede,dat zijn ingekomen de geloofsbrie ven van de bij besluit van het Centraal Stembureau d.d.29 Juli 1946 benoemd verklaarde leden van den gemeenteraadde heeren: O.J.van Dis, P.F.Weijnen, Adr.Hamers, G.de Wit, J.T.Ardon, H.van Dis Jzri.W.C.GrootenbóerS.Bom, J.D.C.Geuze, A.A.C. Akkermans en C.G.Kannej^kens Spreker stelt voor de geloofsbrieven te doen onderzoeken door een commissie van drie leden en als leden dier commissie aan te wijzen de heeren C.J.KoevoetsA.Breure en R.Eland. De Voorzitter schorst hierna de vergadering gedurende den tijd,die de commissie voor het onderzoek noodig heeft. Na beëindiging van het onderziel: heropent de Voorzitter de vergadering en verzoekt den rapporteur der commissie verslag te willen uitbrengen omtrent het onderzoek. De heer Koevoets deelt mede,dat in den boezem der commissie geen bezwaren zijn gerezen tegen de geloofsbrieven of de ver kiezing zelve en dat de commissie vporstelt om tot toelating van de nieuw benoemde leden te besluiten. De Voorzitter geeft hierna den Raad gelegenheid tot bespreki] van de geloofsbrieven of de verkiezing zelve. Door niemand wordt hierover het woord verlangd. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten tot leden van den raad onzer gemeente toe te laten de heeren: C.J.van Dis, P.F.Weijnen, Adr.Hamers, G.de Wit, J.T.Ardon, H.van Dis Jzn., W.C.GrootenboerS.Bom, J.D.C.Geuze

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1946 | | pagina 13