De gemeente zal dus hebben te zorgen,dat de Heijning- schendijk zoo spoedig mogelijk in orde wordt gemaakt. Om de verbetering te laten doen door de firma van Dijck- Petit,vindt spreker, met het oog op de door die firma geda - ne prijsopgaaf(per M2 1,50 ,niet verantwoord.Burgemees ter en Wethouders willen daarom de werkzaamheden in eigen beheer laten uitvoeren. Be moeilijkheid is echter om hier voor geschikte werkkrachten te krijgen. Spreker doet dan ook een beroep op de menschen uit Heijningen om hun mede werking te verleenen,opdat de weg zoo spoedig mogelijk in goeden staat zal komen te verkeeren. De heer A.J.Breure zegt,dat het naar zijn mcening zeer moeilijk zal zijn om menschen voor dat werk te vinden,omdat etv alles in den landbouw werkt er daar ook een tekort aan werk krachten is. De heer Laurense meent,dat via het Arbeidsbureau,wel licht de mogelijkheid zal bestaan om voor die werkzaamheden j N.S.B.'ers te krijgen. De Voorzitter zegt,dat hij die mogelijkheid zal onder zoeken. Hierna kwam ter sprake de door de bussen te volgen route De Voorzitter zegt,dat zal worden gereden langs den Heijningschenweg naar den Stadschendijk. Sommige leden ga ven als hun meening te kennen,dat het beter zou zijn om de bus.sen langs den Kraaiendijk te laten ri jden ,terwi jl de heer H. van Dis de opmerking maakte,dat voorheen door de B.B.A. altijd werd gezegd dat de Heijningscheweg te smal was en dat het beter zou zijn indien over den Kraaiendijk werd gereden. De Voorzitter antwoordt hierop dat volgens mededeeling van de Directie van de B.B.A. niet langs den Kraaiendijk kan worden gereden,omdat de bochten bij Fort de Hel te gevaar lijk zijn. Spreker vervolgdedat de B.B.A. het voornemen heeft om over enkele maanden Fijnaart als centraal punt voor de bus verbindingen met Roosendaal en Breda aan te wijzen. 9. BESLUIT ARTIKEL 56,4e lid,DHR WONINGWET Burgemeesters en Wethouders stellen den Raad voor een besluit te nemen als bedoeld in artikel 36,4e lid,der Woning wet,waarbij wordt bepaald dat eei plan van uitbreiding voor de geheele gemeente wordt voorbereid. Burgemeester en Wethouders moeten dan, ingevolge het be-i paalde bij artikel 6,4e lid,van genoemde wet,de beslissing op een verzoek om een bouwergunning aan-houden,tot de beslissing over het uitbreidingsplan onherroepelijk is geworden. De heer C.J.Koevoets vraagt of het al bekend is of er ie mand wil gaan bouwen. Sprker wil het nemen van een besluit aanhouden. D.e Voorzitt^V' zegt hiertegen bezwaar te hebben,waarop de heer Koevoets vraagt of er nog plaats overblijft om te bouwen. De Voorzitter antwoord hierop,dat de mogelijkheid blijft bestaan om een bouwvergunning te verleenen,indien zij geviaagd wordt voor een plan dat niet strijdt met het ontwerp van het plan van uitbreiding. Hierna wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 10. RONDVRAAG- De heer C. J. van Dis vraagt of er nog glas komt voor de Openbare Lagere School te Heijningen. De Voorzitter zegt,dat het glas momenteel in wat ruimere mate beschibaar wordt gesteld en de Openbare School ook van glas zal worden voorzien. De heer G. de Wit vraagt of de evacuatie-voorschriften om trent woninghuur nog gelden, hetgeen door den Voorzitter be vestigend wordt beantwoord. De heer Eland informeert naar den bouw van huizen op het Zwingelspaan. De Voorzitter zegt Het is te hopen dat er nood- 'woningen komen. De he er ©Eland vraagt daarna,hoe het staat met de school te Zwingelspaan. De Voorzitter antwoord hierop,dat hij met het schoolbestuur gesproken heeft en geadviseerd heeft zich met Wederopbouw in verbinding te stellen. Vervolgens vraagt de heer Eland waar de noodwoningen zul len worden gebouwd. De Voorzitter zegt dat de plaats nog niet vastgesteld is. De heer C.J.Koevoets vraagt of de door oorlogsgeweld be schadigde woningen niet worden hersteld. Voornamelijk ouden van dagen zitten nog zeer slecht te wonen. De Voorzitter zegt,dat betrokkenen zich hiervoor tot het bureau Wederopbouw moeten wenden,terwijl de heer H.van Dis Jzn opmerkt,dat veelal de fout bij de eigenaren der huizen ligt. Indien zij geen aanvraag indienen,worden zij niet geholpen. Uit -

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 11