Burgemeester en Wethouders stellen voorvoor het belas tingjaar 1946/47 voor de gemeente 150 opcenten op de hoofd som der personeele belasting te heffen.Daar de provincie vermoedelijk 50 opcenten zal heffenevenals over het belas tingjaar 1945/46zullen dus in totaal op die hoofdsom 200 opcenten worden geheven. Zonder eenige beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wet houders besloten, 150 opcenten te heffen op de hoofdsom der personeele belasting. 4. WIJZIGING GEMEENTE-BEGROOTIII0- voor het dienstjaar 1945. Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor de over gelegde ontwerp-besluiten tot wijziging der gemeente-begroor ting voor het dienstjaar 1945 vast te stellen. Het betreft hier de 3e tot en met 7e wijziging (model D dier begrooting. Het voorstel van Burgemeester en V/ethouders wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 5. AANVRAAG- GELDEN ART.72 DDR L.O.NET 1920. Ter tafel komt een schrijven van de Vereeniging voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs te Zwingelspaan d.d. 9 April 1946, houdende verzoek om, overeenkomstig art. 72 der Dager-Onder- wijswet 1920,voor haar Bijzondere lagere School te Zwingel spaan gelden beschikbaar te willen stellen voor de aanschaf fing van een serie leesboeken. Daar de aanvrage voldoet aan de bepalingen der L.O.wet 1920 stellen Burgemeester en Wethouders den Raad voor de gevraagde med-werking te verleenen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van Burge meester en V/ethouders aangenomen. 6. AANBIEDING GEMS-JEN T E- REKEN" IN G 1 944. Burgemeester en Wethouders bieden den Raad de gemeente rekening over het dienstjaar 1944 aan. De Voorzitter stelt voor deze rekening te laten onderzoe ken door een commissie uit den Raad en benoemt in die com missie de heeren A.J.Breure, Adr. Hamers en R. Eland, welke benoeming door genoemde heaen wordt aangenomen. De heer Eland vraagt of het onderzoek der rekening in de avonduren kan geschiedenwaarop de Voorzitter antwoordt, dat zulks geen bezwaar zal ontmoeten en dat met het ver langen van Eland rekening zal worden gehouden. 7. HERSTEL GEMETSTE KEI S. Vervolgens komt in behandeling een voorstel van Burgemees ter en Wethouders om de door de oorlogshandelingen aan het ge meentehuis ontstane schade te laten herstellen. De Voorzitter zegt,dat thans de mogelijkheid bestaat om de beschikking over bouwmaterialen te verkrijgen en dat het ge- wenscht is,om de allernoodzakelijkste herstellingen c.q. verbe tering-en aan het gemeentehuisnog dezen zomer te laten verrich ten. De werkzaamheden zullen bestaan uit a. Vernieuwing van het dak b. Het 1 meter optrekken van de*borstwering c. Plafonds uitbreken en oude balken weder in zicht brengen d. Zoldervloeren gelijk maken en verzwaren en e. Het opnieuw schilderen. De heer O.J. van Dis informeert naar de kosten. De Voorzitter antwoord hierop,dat de kosten van herstel van het geheele gemeentehuis zijn geschat op 14000,=. Voor de uitvoering van de thans voorgestelde werken zal een bedrag van 9500,= noodig zijn. De heer Eland vraagt of de gemeente in aanmerking komt voor een uitkeering van de Schade-Enquête-Commissieterwijl de heer Laurense de opmerking maakt,dat naar zijn meening dezelfde re- 'geling zal gelden als voor particulieren. De Voorzitter zegt dat omtrent de financieele regeling nog niets bekend is,doch dat in elk geval op een bijdrage van het Rijk kan worden gerekend. Spreker vervolgt,dat indien de werkzaamheden worden uitge voerd zooals Burgemeester en Wethouders zich die voorstellen, er later de mogelijkheid" zal zijn om boven een raadzaal te ma ken. Hierna wordt het voorstel van Burgemeester en V/ethouders zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 8. AUT03U SVERBINDIN GEN FIJN A ART- BREDA - ROOS ENDAAL De Voorzitter deelt den Raad mede,dat hij met de heeren Reijnders en van Rijckevorsel,Directeuren van de B.B.A. te Bre da een bespreking heeft gehad omtrent de autobusverbindingen van Pijnaart en omliggende plaatsen naar Breda en Roosendaal. Het resultaat dezer bespreking isdatindien de Heijning- schendijk wordt verbeterd,de B.B.A.-directie bereid is om dage lijks twee bussen via Heijningen naar Willemstad te laten rij den.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 10