VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Vrij dag 21 December 19 4-5 des voor middags tien uur Tegenwoordig de heeren: H.van Dis Jzn.J.D.G.Geuze, G.J. van Dis, A.J.Breure, AjHamerS', G.de Wit, H.A.Laurense, C.J. Koevöets en Nic.van Hoof. Afwezig de heeren R.Eland Czn. en M.Akkermans. Voorzitter: de Hoogwelgeboren heer Jhr.Mr.W.F.Quarles van Ufford. Secretaris: de heer A.van Dis. Om 10 uur opent de voorzitter de vergadering. De notulen der openbare vergadering van 20 November 194-5 worden zonder hoofdelijke stemming onveranderd vastgesteld. 1. VASTSTELLING GEMEENTE-BEGROOTING 194-6. De voorzitter stelt hierna aan de orde de behandeling en vaststelling van de gemeente-begrooting voor het dienstjaar 194-6. Spreker zegt dat deze begrooting geen fraai beeld vertoont. Het is in deze gemeente nog nimmer voorgekomen dat de be grooting niet sluitend was. Thans moeten wij een somberder geluid doen hooren. Het tekort op deze begrooting bedraagt ruim fl. 39000,-. De oorzaak van dit tekort is in hoofdzaak toe te schrijven aan de volgende feiten: De gewone dienst der rekening van 194-4- zal geen 'goed slot opleveren. De uit— keering uit het gemeentefonds (de uitkeering per inwoner) moet ingevolge een circulaire van Gedeputeerde Staten "pro memorie" worden geraamd; in 194-5 bedroeg de raming hiervan nog plus minus fl. 15000,-. De bijdrage in de kosten van de politie zal plus minus fl. 4-000,- vragen. Het extra onder houd van de gemeente-wegen vraagt plus minus fl. 3000,- meer en de salarissen en loonen zijn in verband met de 20/25% verhooging plus minus fl. 3000,- hooger geraamd. Het bedrag per leerling voor het gewoon en voortgezet gewoon lager on derwijs is in verband met de hoogere prijzen van de leermid delen, schoolbehoef ten, onderhoud van schoollokalen enz. be paald op fl. 11,-,dit beteekend een hoogere uitgaaf van plus minus fl. 2000,-. Voorts zal de opbrengst van de opcenten op de personeele belasting en de ondernemingsbelasting lager zijn. Bij aandachtige beschouwing der begrooting komt men

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 9