Bijlage II. Behoorende bij de notulen van de gerneenteraads- De Raad der gemeente FIJNAART en HEIJNINGEN Voorgenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 November 1945; Gelet op de Gemeentewet; vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING tot aanvulling der Algemeene Politiever ordening voor de gemeente PI JU AART en HEIJNINGEN Na artikel 25, Hoofdstuk II, Afdeeling II, wordt toegevoegd 1. Het is verboden: a. met windhonden en andere honden, welke door hun lichaamsbouw in staat zijn wild in te loopen en te vangen, zich te bevin den buiten de bebouwde kommen der gemeente; b. alle andere honden te laten losloopen buiten de bebouwde kommen,de openbare wegen en de afgesloten erven. 2. Van het onder b in het vorige lid bepaalde zijn uitgezon derd a. de honden, welke door houders van jachtakten worden gebe zigd voor de uitoefening van de jacht; b. de hohdenwaarvoor overeenkomstig het bepaalde bij de trek- honöenwet 1910,S.205,een nurimerbewi js is afgegeven. 5. Aansprakelijk voor het onder lid 1 genoemde is de eigenaar van den hond of hij, onder wiens toezicht de hond zich bevindt vergadering van 20 November 1945 HEEFT BESLOTEN Eenig artikel. een nieuw artikel 25a, luidende: Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Pijna rt en Ileijningen in zijn openbare vergadering van 20 November 1945. De Voorzitter, (w.g.) Quarles van Ufford. De Secretaris, (w.g.) Van Dis.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 8