Bijlage I Behoorende bij de notulen van de gemeenteraads vergadering van 20 November 194b. De Raad der gemeente PIJN AART en HEIJNIl HEN gelet op de gemeentewet; HEEFT BESLOTEN: Aan den Heer H.G.C.de Visserarts,te Pijnaart,overeenkomstig zijn verzoek met ingang van 1 November 1945 op de meest eer volle wijze ontslag te verleenen uit zijn betrekking van ge meente geneesheer van Pi jnaart en I-Ieijningen. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Pijnaart en Heijningen in zijn openbare vergade ring van 20 November 1945. De Voorzitter, (w.g.) Quarles van Ufford. De Secretaris (w.g.) Van Dis.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 7