5. bespre':ittg beheer ij: (gidcrhoi'b. y/;- wgcggi vulling van de verordening vereenigen Hierna wordt met tegen 4 stemmen besloten de bij het voor stel van Burgemeester en Wethouders aangeboden orrtwerp-veror- dening onveranderd vast te stellen. Tegen stemden de heeren: lie.van Hoof, C.J.KoevoetsA.Ha mers en C.J.van Bis. (Zie bijlage II) Be Voorzitter zegt dat destijds door Burgemeester Van Gampen en Wethouder Bom een' besluit is genomen om het onder houd van de slikdijken langs de rivier "de Hark" van de pol derbesturen over te nenen en deze te verharden. Het besluit werd door den Commissaris der Koningin goedgekeurd. Burge meester en Bethouders stellen thans voor om te trachten dit besluit ongeda n te maken. Be heer C.J.van Bis zegt dat er wel weinig menschen aan die dijken wonen maar dat de verharding toch een landbouw belang is. Be Voorzitter zegt dat dit besluit is genomen toen er geen gemeenteraad was. Ken krijgt den indruk dat het ter wille van de Buitschers is gedaan om een goede weg bij de Marklinie <jQ hebben en wellicht ook uit propagandistisch oogpunt voor de nieuwe orde en den landstand. Be heer H.van Bis Jzn. zegt: Van Campen en Bom hebben dit besluit genomen terwille van de Buitschers. Be schepen met grint waren al besteld. Be kosten zouden plus minus f1.28000. bedragen hebben en op het oogenblik is dat bedrag nog hooger. Spreker vraagt of het verantwoord is zulk een groot bedrag uit te geven. Be polders moeten deze wegen onderhouden.Bat- is overal het geval. Na r sprekers meening hebben de eigenaren der Aanwaasen er het meeste/ belang bij. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten met het voorstel van Burgemeester en Wethouders accoord te gaan. RONDVRAAG. Be heer C.J.van Bis zegt,dat de weg te Slobbegors bij B. Sneep zeer slecht is. Be dokter kan er bijna niet doorkomen. et iè maar een klèinjstukje weg'en da rom wil spreker vragen of dat niet in orde gemaakt kan worden. Be Voorzitter zegt eerst eens te willen afwachten hoe Ge deputeerde Staten beslissing op het verzoek tot medewerking het besluit tot verharding van de daarstraks genoemde weg-en. in te trekken. Spreker is niet ongenegen om daaraan medewerking te verle men. Be heer R.Eland vraagt wannear de 250 paar toegewezen werk schoenen zullen v/orden gedistribueerd. Be Voorzitter zegt dat dit zoo/ spoedig mogelijk zal gebeurenJ Be heer R.Eland klaagt er over dat wanneer er iets met of zonder bon verkrijgbaar is,dit te Zwingelspaan nimmer wordt bekend gemaakt Be Voorzitter zegt Eland in deze in het vervolg de volle me dewerking toe. Be heer H.A.Laurense vraagt of de oud-gemeente-arohitect Van I Dis van de baan is De Voorzitter zegt,dat Van Dis is geschorst. Be heer H.A.Laurense vraagt of er een lijst is van de bezit tingen van de gemeente,die de oud-arohitect in zijn bezit had. Be Voorzitter zegt dat er geen lijst van is maar dat Van Bis j de aan de gemeente toebehoorende lederen jas heeft terugge ven. In het vervolg zal zooveel mogelijk een lijst van de gemeente bezittingen worden opgemaakt. De heer H.A.Laurense vraagt hoe het staat met het uitbreidings plan. Be Voorzitter geeft hieromtrent de verlangde inlichtingen Spreker zegt dat te zijnet tijd desbetreffende voorstellen aan den raad zullen worden geda. n. Be heer C.J.Koevoets zegt te hebben gelezen dat de menschen te Zevenbergen 4 II.L.kolen krijgen omdat die gemeente gedupeerd is. Spreker vraagt of Fijnaart daarvoor ook niet in aanmerking zou kunnen komen. zegt Be VoorzittëïKdaarvan niets te hebben vernomen Spreker zal daaromtrent inlichtingen inwinnen. Be heer Koevoets vra gt of het mogelijk is de kruispunten in de gemeente van straatverlichting te voorzien. De Voorzitter zegt dat de gemeente in het stroomverbruik sterk is gerantsoeneerd.Getracht zal worden een hooger rantsoen te verkrijgen. Be fteer C.J.Koevoets vraagt hoe het staat met de gemeente- begrooting. Be Voorzitter zegt dat de begrooting voor 1945 reeds is goed gekeurd en dat de begrooting voor 1946 al zeer spoedig aan de orde zal komen. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Be Secretaris, Be Voorzitter,

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 6