aan te bevelen. Maar sprekers meening worden de Roomsch Ka tholieken achtergesteld. De Voorzitter zegt,dat de raad volkomen vrij is om zijn stem uit te brengen op wie hij wil,mits voldaan wordt aan de leerplichtwet. De heer C.J.van Dis zegt er zich niet mede te kunnen ver eenigen om den heer Valkenburg uit te schakelen. Hierna wordt tot stemming overgegaan. Bij opening der stembriefjes bleek dat waren uitgebracht: 'In 'de vacature J.W.van den Dries: op den her J.W.van den Dries 5 stemmen en op den heer ïï.van Dis Jzn.5 stemmen. 1 stembriefje van onwaarde. In de vacature J.Valkenburg: op J.Valkenburg 6 stemmen, op II.B.Koekkoek 2 stemmen en op R.Beerendonk 3 stemmen. In de vacature L.A.Kranenburg op I.A.Kranenburg 9 stemmen op R.Beerendonk 1 stem en 1 stem briefje van onwaarde. In de vacature Chr.Blok (niet herkeisbaar) op G.Ardon 7 stemmen op H.de Ruiter 3 stemmen en 1 stem op 0.Rijns In de vacature T.van de Weijgaert. op G-.van de Weijgaert 2 stemmen'op P.Hopmans 8 steramen en op C.J.Koevoèts 1 stem. Bij herstemming tmsschen de heeren J.W.van den Dries en ïï.van Dis Jzn. verkreeg de heer J...van den Dries 6 stemmen èn de heer H.van Dis Jzn.3 stemmen. Benoemd verklaart werden de heeren: J.W.van den Dries, J.Valkenburg, LAKranenburg G.Aröon en P.Hopmans. I' VAS1GDEL1IDD BSoDUIliy ygg ART .1 01 T)TW PA'ÏÏÏR CWDÏÏR- VIJSWBT 1920 OVER 1943. Zonder noofdelijke stemming en zonder eenige discussie word de navolgende besluiten genomen: u.l.het bedrag dat de gemeente over het $aar 1943 werkelijk heeft uitgegeven voor de kosten,bedoeld in artikel 55bis der jLager-onderwijswet 1920,voorloopig Vast te stellen op 11. 1342,37 voor het gewoon en het voortgezet gewoon lager onderwijs 2. het bedrag,dat in verbanflyi raethet gemiddeld aantal leerlin gen der scholen over het jaar 1943 beschikbaar is gesteld voo 3e sub 1 bedoelde uit aven vooloopig vast te stellen op 165 1 maal fl. 8,54 - fl. 1411,95; 3. 3. het, verschil tusschen de sub 1 en 2 bedoelde bedragen voor- loopig te stellen op - fl. 69,58 voor het gewoon en het voort gezet gewoon lager onderwijs. b. het bedrag der vergoeding over 1943 en het bedrag der voor vergoeding in "aanmerking komende uitgaven vast te stellen: voor de R.K.lagere jongensschool' t'e Rijnaart op resp. fl. 1841,79 en fl. 1642,71'; voor de R.K.lagere meisjesschool te Pijnaart op resp. fl. 1875,95 en fl. 1545,47; voor de Ilerv.Chr.School te Pijnaart op resp. f1.965,02 en fl. 816,29; voor de bijzondere lagere school te Heijningen op resp. fl. 549,41 en fl. 526,52; voor de bijzondere lagere school te Zwingelspaan op resp. fl. 1027,65 en fl. 1646,92. 4. AAM'VULT .IMG- ALHZIHB a-' D PCIT IPVDRQRDKKITTC In behandeling komt een schrijven van Burgemeester en. Wet houders a.d.16 November 1945houdehde voorstel tot aanvulling der Algemeene Politieverordening voor de gemeente Pijnaart en Heijningen. De Voorzitter zegt dat klachten zijn ingekomen over de hon den. Sr wordt met honden gejaagd en er wordt veel schade aan gebracht aan: de landbouwgewassen. Om dit tegen te gaan is voorgesteld de Algemeene politieverordening aan te vullen zoo-j als in het ontwerp-besluit is aangegeven. De heer C.J.Koevoets meent gelezen te hebben,dat bet verbo den is met een hond buiten het erf te komen. Wanneer men een hond meeneemt op straat is men strafbaar. Spreker kan zich dan ook niet met de voorgestelde aanvulling vereenigen. De Voorzitter merkt op',dat men met een hond wel op den weg mag komen maar niet in het land. De heer C.J.van Dis vraagt of hiermede ook kleine hondjes bedoeld wordenzoogenaamde rattenvangers. Br is thans een rat%« tenplaag en het zou spreker spijten als die hondjes aan den band moesten worden gelegd. De hoeren A.Hamers en Mie.van Hoof zeggen de meening van den heer C.J.van Dis te zijn toegedaan. De Voorzitter zegt dat het vraagstuk ook ware op te lossen door een zeer hooge hondenbelasting te heffen. De heer R.Eland zegt niet tegen het houden van honden te zijn maar vindt het toch goed als ieder honden^ouder zijn hond maar op eigen erf houdt. Spreker kan zich daarom met de aan-

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 5