VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Dins dag 20 November 1945 des voor middags 10.30 uur Tegenwoordig de heeren: H.van Dis jzn., J.D.C.GeuzeG.J. van DisA.J.Breure, A.Hamers, G.de Vit Jzn., R.Eland Ozn. H.A.Laurense, CJ.KoevoetsM.Akkermans en Nic. van Hoof. Voorzitterde Hoogwelgeboren Heer Jhr .MrQuarles van Jfford. Secretaris :de heer A.van Dis. Om 10.30 opent de Voorzitter de vergadering. De notulen der openbare vergadering van 24 Augustus 1945 worden zonder hoofdelijke stemming onveranderd vastgesteld. De Voorzitter stelt hierna aan de orde: I- ONTSLAG AANVRAT GEMS HVE-QjJ"g Ter tafel komten schrijven van den heer H.G.O.de Visser, artste Eijnaart,d.d.29 October 1945,houdende verzoek om hem met ingang van 1 November 1945 eervol ontslag te verleonen als gemeente-geneesheer. De Voorzitter zegt hierover het volgende: Zeer tot ons leed wezen hebben Burgemeester en Wethouders kennis genomen van een verzoek van Dr.de Visser tot den Raad gericht,om ontslag uit zijn functie als gemeente-geneesheer. Ik weet zeker dat ik hier namens de geheele bevolking spreek indien ik hier enkele woor den aan dezen sympathieken geneesheer wijdt. Dag en nacht stond Dr.de Visser voor zijn patiënten gereed,niets was hem te veel. Steeds was hij op zijn post. Persoonlijk heb ik van dan lieer de Visser mogen vernemen hoeveel moeite het hem heeft ge kost 'om dit besluit te nemen.Wij willen den Pleer de Visser dan ook op zijn verder levenspad Gods zegen toewenschen en hopen dat ook zijn nieuwe werkkring hem groote voldoening moge geven. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan den Heer de Visser met ingang van 1 November 1945 op de meest eer- volle wijze ontslag te vcrleenen uit zijn betrekking van ge meente-geneesheer van Pijnaart. (Zie bijlage I) 2. BETPi-riHG LEDEN COMMISSIE TOT WgRING VA!" SGHOOLVgRgUB^ Ter tafel komt een aanbeveling van leden der Commissie tot wering van schoolverzuim ter vervulling van de op 1 Januarm 194^ vacant komende plaatsen wegens periodieke aftreding. De heer C.J.Koevoets zegt zich niet met de aanbevolen can- didaten te kunnen vereenigen en stelt voor om in de plaats van den heer Valkenburg het Hoofd der R.K.School ter benoeming n. s. 11206

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 4