Nadat de Voorzitter heeft opgemerkt dat de wethouders do; de raadsleden worden gekozen, wordt overgegaan tot verkiezing van de wethouders BENOEMING WETHOUDERS Bij de eerste stemming voor den eersten wethouder bleek dat waren uitgebracht 11 geldige stemmen, waarvan 6 stemmen op den heer H. van Dis Jzn, 4 op den heer C.J.Koevoets en 1 op den heer A. Hamers. Benoemd verklaard werd de heer H. van Dis Jzn. Hierna wordt overgegaan tot stemming voor den tweeden wethouder. Bij de eerste stemming bleek dat waren uitgebracht 11 geldige steramen, waarvan 4 steramen op den heer G.J.Koevoets 1 op den heer H. Laurense, 1 op den heer A. Hamers, 4 op den heer J.D.C.Geuze en 1 op den heer -R.Eland Czn. Geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde wordt over gegaan tot een tweede vrije stemming. Hierbij bleek dat waren uitgebracht 11 geldige stemmen, waarvan 1 op den heer H. laurense, 5 op den heer J.D.C. Geuze, 4 op den heer G.J. ICoevoets en 1 op den heer R.Eland Czn. Geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde wordt over gegaan tot een herstemming tusschen de heeren J.D.C.Geuze en G.J.Koevoets. Hierbij bleek dat waren uitgebracht 8 geldige stemmen en 1 stem blancowaarvan 3 op den heer C.J.Koevoets en 5 op den heer J.D.C.Geuze. De heeren Koevoets en Geuze hebben zich van medestemming onthouden. Benpemd verklaard werd de heer J.D.C.Geuze. De heer H. va<n Dis zegt dat hij, niettegenstaande de groote moeilijkheden, de benoeming toch zal aannemen. Spreker weet dat hij tegenstanders heeft doch merkt op dat wanneer deze menschen zelf maar goed geborgen zijn en uit den nood geholpen worden men bij hen als goed bekend staat. Niettegenstaande de door deze menschen tegen hem gevoerde intriges, zal spreker met Gods hulp trachten de belangen der gemeente te blijven behartigen. De heer Geuze zegt van meening te zijn, hoewel hij nog jong is het recht en de plicht te hebben om de benoeming te aanvaarden. De Voorzitter wenscht de wethouders geluk met hun benoeming en spreCkt de hoop uit dat op de meest aangename wijze zal worden samengewerkt INSTELLING WQNINGOOMMISSIS De Voorzitter zegt het met het oog op de woonruimtevoorzie ning gewenscht te achten tot instelling van een woningcommis sie in deze gemeente over te gaan. Spreker zou deze commissie willen doen bestaan uit 4 leden en wel 2 uit Eijnaart en 2 uit Heijningen. De heer C.J.Koevoets vraagt waarom 2 leden der commissie uit Heijningen moeten worden genomen. De Voorzitter zegt dit noodig te vinden omdat in Heijningen nog veel te hergroepeeren is. De heer Koevoets zegt de meening te zi jn toegedaan, dat men van de Katholieken niet veel moet hebben. Spreker voelt voor instelling van een algemeene commissie. Met de R.K.partij, vervolgt spreker, wordt heelemaal geen rekening gehouden. Hierna wordt tot stemming overgegaan. Bij opening der stembriefjes bleek dat waren uitgebracht 7 stemmen op C.J.Koevoets, 11 op C.J.van Dis, 5 op A.Hamers, 6 op II.Laurense, 8 op A.Breure, 2 op G. de Wit, 2 op R.Eland en 3 op M.Akkermans. Benoemd verklaard werden de heeren: C.J.Koevoets, C.J.van Dis, H.Laurense en A.Breure, welke alle de benoeming aannemen. RONDVRAAG De heer RSEland vraagt aandacht voor een woning voor de wed. Hollemans te Zwingelspaan. De heer C.J.Koevoets stelt vragen omtrent de voorziening van klompen voor schoolkinderen. De Voorzitter verstrekt de noodige inlichtingen. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De Voorzitter, De Secretaris,

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 3