zich onder ons bevinden. Het plaatselijk H.A.R.K. comité heeft echter op de meest voorbeeldige wijze de allereerste nood trachten te lenigen. Groote erkentelijkheid zijn wij aai de leden van dit comité en haar wakkere voorzitster ver schuldigd. Dagen en dagen hebben zij zich in de afgeloopen wintergeheel belangeloos voor dit dikwijls zoo moeilijke werk gegeven. Door de zeer nabije aanwezigheid van den vijand heeft ?nze gemeente na haar bevrijding nog een zeer moeilijke tijd gehad. Het afschiet: n van lichtkogels en het beluisteren van den militairen telephoondraad, loopende van Fijnaart naar Willemstad, hebben ten gevolge gehad dat eenige zeer omvangrijke evacuaties van de bevolking naar elders als militaire veiligheidsmaatregel in overweging zijn genomen. Gelukkig zijn deze evacuaties gekeerd kunnen worden, mede QanrC zij ae hier ter plaatse zoo uitstekend georganiseerde O.D. Slecht gewapend zijnde hebben zij dag en nacht de wacht betrokken aan de buitendijken en vele malen belangrijke aan duidingen kunnen verschaffen aan den Majoor der geallieerde troepen hier ter plaatse. Het is voor mij steeds een groote voldoening geweest dat bij herhaling de verschillende plaatse jlijke commandanten der geallieerde troepen mij hun volle te vredenheid betuigden. De omstandigheid dat onze gemeente tot militaire zone werd verklaard, bracht vele moeilijkheden met zich mede. Een maatregel, die de bevolking zeer in haar eindelijk ver kregen vrijheid belemmerde vormden de strenge eischen die aan het uitschrijven van passen door de militaire autori teiten werden gesteld. Eerst nadat de algeheele bevrijding van He derland een feit geworden was, konden al deze militaire maatregelen ingetrokken worden. Groote zorg gaven ook de inundaties van uitgestrekte polders, waardoor een groot gedeelte van onze gemeente zwaar werd getroffen. In Januari stond hier en daar nog het water tegen de dijken te klotsen, thans golft in deze polders het graan weelderig. Dit is vooral voor een groot deel te danken jaan de energie van onze landbouwers en landarbeidersdie dadelijk na de reëvacuatie de landerijen met alle beschikbare middelen gingen bewerken. Opdanks al de zorgen en al de ellenden, welke wij tijdens en na de bezetting hebbep gekend, heerscht er toch in ons midden groote vreugde en dankbaarheid, dat wij ons zoo duur bevochten vrijheid hebben herkregen. Dankbaarheid allereerst jegens God, Die ons Vaderland de zege der overwinning heeft geschonken, dankbaarheid jegens allen, die daaraan op eeniger- lei wijze hebben medegewerkt. Vreugde thans weer in vrijheid te kunnen ademhalen, vreugde ook niet in het minst nu wij ons zoo geliefd Vorstenhuis weer irt zijn geheel in ons midden hebben. Onze vrijheid legt oris alle echter ook de plicht op om in eendrécht samen te werken aan den opbouw onzer gemeente, een ieder door zich ten volle te geven aan de taak, welke op zijn schouders rust. Door de groote doortastendheid van den heer van Dis, waar nemend Burgemeester gedurendq de eerste twee moeilijke ma nden na de bevrijding kqn reeds zeer veel baanbrekend werk gedaan worden. Met groote snelheid werd het puin geruimd en werden andere spoedeischende maatregelen getroffen waardoor aanstonds het beeld van de gemeente een geheel ander aanzien verkreeg. Ik meen hier namens de gemeente te spreken wanneer ik den heer van Dis zeep: hartelijk dank zeg voor de groote toewijding, waarmede hij in die maanden de belangep der gemeente heeft behartigd. Thans wil ik mij in het bijzonder tot U richten mijne heeren die heden lid zijt geworden van den gemeenteraad. Alhoewel U een zeer belangrijke taak staat te wachten zal Uw werk voor- loopig nog niet zoo omvangrijk zijn als die van Uw voorgangers Jk. hoop dat Gij in ieder geval het lichaam zult zijn waarin de stem der bevolking tot uiting komt en dat wij op de meest aangename wijze zullen mogen samenwerken tot hel van onze gemeente. Moge Gods zegen op Uw arbeid rusten. De heer( C.J. van Dis zegt, al-s oudste lid van den Raad, den Voorzitter dank voor de welgekozen woorden tot den Raad gericht Spreker hoopt, dat de Voorzitter een goed burgemeester zal zijn die de belangen van de gemeente Fijnaart zal behartigen. De heer A.Hamers spreekt als leider der R.K. raadsleden een woord van dank uit en hoopt op een goede samenwerking vooral in den thans bestaanden onzekeren tijd. Spreker vraagt den Raad om thans,, nu zoo goed als alle leden voor het eerst deze vergadering betreden en de oude wethouders niet zijn weerge keerd, de R.IC.partij een kans te geven voor een R.K.wethouder waar zij, naar sprekers meening, toch recht op heeft.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1945 | | pagina 2