VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Vrij dag 24 Augustus 19 45 des voor middags 9~k uur Tegenwoordig de heeren: C.J.van Dis, A.Breure, Adr.Hamers G. de Wit Jzn, H. van Dis Jzn., R.Eland Czn., J.D.C.Geuze, H. Laurense, CJ.KoevoetsM.Akkermans en Nic. van Hoof. Voorzitter: de Hoogwelgeboren Heer Jhr.Mr.Quarles vanUfford Secie tarjj$: de heer A. van Dis, Om half tien opent de Voorzitter de vergadering. De Voorzitter stelt aan de!orde: I. BELEDIGING RAADSLEDEN De Voorzitter verzoekt de tot lid van den tijdelijken Raad benoemden in zijne handen de bij artikel 45 der gemeentewet voorgeschreven eeden af te leggen. Hierna leggen bovengenoemde heeren staande en onder het opsteken der twee voorste vingers van de rechterhand de bij gemeld wetsartikel voorgeschreven eeden af. De Voorzitter sprfeekt hierna de volgende rede uit: Het is mij een voorrecht om als waarnemend Burgemeester van Fijnaart en Heijningen U, die volgens de gemeentewet gezamen lijk aan het hoofd der gêmeente staat als eerste te mogen toe spreken. Het is nu ruim 3 jaar geleden dat in dit gebouw voor het laatst de gemeenteraad tezamen is gekomen. Drie jaar van de grootste smart voor ons volk'en ook voor de inwoners dezer gemeente. Leek aanvankelijk in September de bevrijding van onze gemeente voorspoedig te zullen verloopen en het slagveld verre te zullen blijven, toch zijn Fijnaart en Heijningen helaas niet verschoond gebleven van oorlogsgeweld, In de allereerste plaats gaan onze gedachten uit naar hen, die in de benauwende Octoberdagen het slachtoffer zijn geworden van de alhier plaats gehad hebbende gèvechtshandelingen.Groote dankbaarheid past ons echter jêgens God, dat, in aanmerking genomen de grootte'en felheid van den strijd,niet een nog grooter aantal menschenlevenste betreuren valt. De nagedach tenis van hen, die slachtoffer werden zal zeer zeker door de bevolking in hooge eere worden gehouden. Ook groote materieele schade is er in onzegemeente aangericht. Vele huizen en ge bouwen zijn in die dagen verloren gegaan, tengevolge waarvan talrijke gedupeerden, die letterlijk aan alles behoefte hebben, n. s. 11206

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 1