Bijlage IV. Nutulen raadsvergadering van 21 Dec.194-5. AKTE VAN ONTSLAG De Raad der gemeente FIJNAART en HEIJNINGEN; gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders; gelet op de Gemeentewet; HEEFT BESLOTEN Aan Lammert van Diermen,geboren te Bunschoten 19 Febru ari 1917,op zijn verzoek met ingang van 15 December 194-5 eervol ontslag te verleenen als wegwerker der gemeente Fijnaart en Heijningen. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Fijnaart en Heijningen in zijn openbare vergade ring van 21 December 194*5 De Voorzitter, (w,g.) Quarles van Ufford. De Secretaris, (w.g.van Dis. Bijlage V. Notulen raadsvergadering van 21 Dec.194-5. AKTE VAN AANSTELLING De Raad der gemeente FIJNAART en HEIJNINGEN; gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders; gelét op de Gemeentewet; HEEFT BESLOTEN met ingang van 1 Januari 194-6 te benoemen tot wegwerker der gemeente Fijnaart en Heijningen: CORNELIS KOCK, geboren te Fijnaart 11 Mei 1901,wonende te Fijnaart,Kadedijk B 164-. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Fijnaart en Heijningen in zijn openbare vergdering van 21 December 194-5 De Voorzitter, (w.g.)Quarles van Ufford. De Secretaris, (w.g.van Dis.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 14