Bijlage II. Notulen raadsvergadering 21 December 194-5. De Raad der gemeente RIJNAART en HEIJNINGEN; Voorgenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.ll December 194-5» overwegendedat krachtens artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 15 September (S nr.F 175) aan personen,aange steld of op arbeidsovereenkomst werkzaam in openbaren diens hier te landebehoudens in zeer bijzondere gevallen ter beoordeeling van het tot ontslag bevoegde gezag,bij het bereiken van den vollen ouderdom van 65 jaar door het be voegd gezag ontslag moet worden verleend met ingang van de eerstvolgende maand of zoo betrokkene op den dag van de inwerkingtreding van het K.B. (l December 194-5) den ouder dom van 65 jaar heeft bereikt,met ingang van 1 Januari 19461 dat Mej.E.Quistgemeente-vroedvrouw te Fijnaart,is ge boren op 1 November 1880 en mitsdien op 1 November 1945 dèij 65-jarigen leeftijd heeft bereiktzoodat aan haar op groncL van bovengenoemd Koninklijk Besluit met ingang van 1 Janu ari 1946 ontslag moet worden verleend; dat hier een zeer bijzonder geval om het ontslag niet te verleenen niet aanwezig is te achten; gelet op de Gemeentewet; HEEFT BESLOTEN Aan Mej.E.Quist,geboren te Tholen 1 November 1880 en wonende te Fijnaart,met ingang van 1 Januari 1946 eervol ontslag te verleenen als gemeente-vroedvrouw van Fijnaart en Heijningen. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Fijnaiul en Heijningen in zijn openbare vergadering van 21 De cember 1945» De Voorzitter, (w.g.)Quarles van Ufford. De Secretaris, (w.g.van Dis. Bijlage III. Notulen raadsvergadering van 21 December'45. De Raad der gemeente FIJNAART en HEIJNINGEN; Voorgenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders; geltet op de Gemeentewet; HEEFT BESLOTEN vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING tot aanvulling der Algemeene Politie verordening voor de gemeente Fijnaart en Heijningen. Eenig artikel. Na artikel 25,Hoofdstuk IIAfd.IIwordt toegevoegd een nieuw artikel 25a,luidende: "1. Het is verboden: a. met windhonden en andere honden,welke door hun lichaams bouw in staat zijn wild in te loopen en te vangen,zich te bevinden buiten de bebouwde kommen der gemeente; b. alle andere honden te laten losloopen buiten de bebouwde kommen,de openbare wegen en de afgesloten eryen. 2. Van het onder b in het vorige lid bepaalde zijn uitge zonderd: a. de honden,welke door houders van jachtakten worden gebe zigd voor de uitoefening van de jacht; b. de honden,waarvoor overeenkomstig het bepaalde bij de trekhondenwet 1910,S.205,een nummerbewijs is afgegeven. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente FIJNAART en HEIJNINGEN in zijn openbare vergadering van 21 December 1945» De Voorzitter, (w»g,)Quarles van Ufford. De Secretaris, (w.g.van Dis

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 13