Bijlage I. Notulen raadsvergadering van 21 Dec. 194-5* De Raad der gemeente FIJNAART en HEIJNINGEN; Overwegende,dat volgens art.55bis der Lager-onderwijswet 1920 jaarlijks tegelijk met het vaststellen van de begroo ting van inkomsten en uitgaven der gemeente moet worden be paald, dat per leerling voor de openbare scholen voor gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs in het jaar,waarvoor de begrooting geldt,wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten,bedoeld in artikel 55»onder e tot en met h en o,der Lager-onderwijswet 1920,alsmede die van instandhou ding, met dien verstandedat deze,voor zooveel betreft de kosten voor het aanschaffen van schoolboeken,leermiddelen en schoolbehoeften,bedoeld in artikel 55»onder f,alleen in aanmerking komen,indien deze aanschaffing strekt tot ver vanging van leer-en hulpmiddelen die ten gevolge van lang durig gebruik niet meer gebruikt kunnen worden of tot aan vulling van den voorraad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door verbruik; overwegendedat voor het jaar 194-6 de hieronder vermelde uitgaven worden geraamd voor het gewoon en voortgezet lager onderwijs: instandhouding schoolgebouwen onderhoud schoolmeubelen aanschaffen en onderhouden schoolboeken,leer middelen en schoolbehoeften verlichting,verwarming en schoonhouden der schoolgebouwen andere uitgaven ter verzekering van den goeden gang van het onderwijs overwegendedat voor administratiekosten zal noodig zijn fl. 4-4-0.- II 100,- II 4-05*- tl 650.- II 4-0.- II 15*- fl. 1650.- Totaal overwegendedat het gemiddeld aantal leerlingen voor het openbaar gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs aan de hand van de laatst bekende gegevens kan worden gesteld op 150; BESLIJIT het bedrag per leerlingbedoeld in artikel 55bis,eerste lid der Lager-onderwijswwt 1920 voor het gewoon en het voortge zet gewoon lager onderwijs aan de openbare scholen voor het jaar 194-6 te bepalen op fl. 11.- Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Fijnaart c.a.in de openbare vergadering van 21 De cember 194-5* De Raad voornoemd, De Voorzitter, (w.g.)Quarles van Ufford. De Secretaris, (w.g.) van Dis.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 12