ONTSLAG WEGWERKER L.van Diermen. Ter tafel komt een schrijven van L.van Diermen,te Fij- naart,d.d.l4 December 1945,houdende verzoek hem met ingang van 15 December 1945 ontslag te willen verleenen als ge meente—wegwerker. De Voorzitter zegt dat burgemeester en wethouders voorstellen het verzoek in te willigen. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten aan genoemde van Diermen met ingang van 15 Decem ber 1945 eervol ontslag te verleenen als gemeente-wegwer ker. (Zie bijlage IV). 7. BENOEMING C.KQCK.TQT WEGWERKER IN VASTEN DIENST-j- De Voorzitter deelt mede,dat burgemeester en wethouders in verband met het ontslag van Van Diermen,voorsteilen den wegwerker 0.Koek,te Fijnaart,in vasten dienst als zoodanig aan te stellen. De heer C.J.van Dis zegt niet tegen aanstelling van Koek in vasten dienst te zijn,doch spreker zou,zooals voorheen geschiedde,een oproeping van sollicitanten willen plaatsen De Voorzitter zegt,dat het momenteel niet wenschelijk is tot aanstelling van een kantonnier in de plaats van Van Diermen over te gaan. De heer G.J.Koevoets zegt het eens te zijn met den heer C.J.van Dis.Spreker vindt het evenwel juist dat C.Koek,die reeds meer dan 7 jaar in dienst is, een vaste aanstelling krijgt. De heer A.Hamers deelt de meening van de heeren Koevoets en Van Dis. De Voorzitter zegt,dat het niet de bedoeling is thans reeds tot benoeming van een kantonnier over te gaan,dit kan eventueel later geschieden. De heer G.de Wit vraagt of wanneer eventueel een ander in de plaats van Van Diermen wordt benoemd,C.Koek als vasH aangesteld blijft. De Voorzitter antwoordt hierop beves tigend. Hierna wordt met algemeene (9) stemmen besloten met in gang van 1 Januari 1946 te benoemen tot wegwerker der ge meente Fijnaart en Heijningen: Cornelis Koek,geboren te Fijnaart 11 Mei 1901,wonende te Fijnaart,Kadedijk B 164. QZie bijlage V 8. RONDVRAAG De heer Koevoets vestigfc nogmaals de aandacht van burge meester en wethouders op de wenschelijkheid van het aan brengen van straatlampen op gevaarlijke kruispunten van wegen en straten. De Voorzitter zegt dat het moeilijk ós om materiaal te krijgen. Spreker zal deze aangelegenheid nog eens met de P.N.E.M. bespreken. Ten slotte vraagt de heer C.J.Koevoets nog inlichtingen over betaling van huishuur door geëvacueerden. De Voorzitter merkt op dat betaling van huishuur door geëvacueerden een civiele zaak is. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De Voorzitter, j- ecretaris,

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 11