3. vaststelling besluit art55bis der lager-onderwijswet 1920 VOOR HET JAaR 194-6. tot de conclusie dat deze wel wat te somber is als men be denkt,dat het Rijk nog wel een uitkeering aan de gemeente za| doen ingevolge art.6,3e lid,der wet op de financieele ver houding tusschen rijk en gemeenten,terwijl ook wel een bijdrj in het begrootings-tekort door het Rijk zal worden verleend. De voorzitter geeft nu gelegenheid tot het houden van al- gemeene beschouwingen. Door niemand wordt hierover het woord verlangd. Overgegaan wordt tot de artikelsgewijze behandeling. De heer C.J.van Dis vraagt of er iets extra's aan de we gen gebeurt. De voorzitter zegt dat zulks in het voornemen ligt en dat de uitgaven daarvan op den kapitaaldienst worden gebracht. De heer G.de Wit vraagt of het onderhoud van het gedeelte weg bij D.Sneep in den post onderhoud van wegen is begrepen. De voorzitter antwoordt bevestigend. De heer C.J.Koevoets vraagt inlichtingen over den post van f1.1250,- wegens kosten van het uitbreidingsplan. De voorzitter zegt dat de uitgaven zijn voor het opmaken en verder voorbereiden van het plan. De heer C.J.Koevoets zegt de kosten van het opbergen van de brandweerauto hoog te vinden. De voorzitter zegt,dat hiervoor voorheen fl. 185»- per jaar werd betaald en thans worden deze kosten geraamd op fl. 200,- 's jaars. De heer C.J.Koevoets vraagt inlichtingen over de bijdrage aan de bouwvereeniging. Spreker vindt die bijdrage hoog. De voorzitter zegt,dat de bijdrage in de exploitatiekostei destijds ministerieel is vastgesteld. De huishuur mag niet worden verhoogd. De heer C.J.Koevoets zegt den post "ondersteuning aan be trekkingen van politieke gevangenen" hoog te vinden. De voorzitter zegt,dat vooraf niet is te zeggen hoeveel deze ondersteuning in 194-6 zal bedragen; 75% dezer kosten komen voor rekening van het rijk. De heer C.J.van Dis vraagt of de subsidie aan het Groene en het Wit-Gele Kruis hetzelfde is als het vorig jaar. De voorzitter antwoordt bevestigend. Hierna wordt met algemeene stemmen besloten tot vaststel ling van de aangeboden ontwerp-gemeentebegrooting voor het dienstjaar 194-5 over te gaan, en wel wat den gewonen dienfet betreft,de ontvangsten en uitgaven tot een gelijk bedrag van fl. 254-889,18 wat den kapitaaldienst betreft de ont vangsten en uitgaven tot een gelijk bedrag van fl. 78516,37 2. WIJZIGING GEMEENTE-BEGROOT ING VOOR 194-4 en 194-5. Dè'tèr'tafel gebrachte ontwerp-besluiten,model D,tot wijziging der gemeente-begrooting voor 194-4- (3©,4-e en 5© wijziging) alsmede de gemeente-begrooting voor 194-5 1© wij ziging) worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 55bis, eerste lid,der Lager-onderwijswet 1920 voor het gewoon en het voortgezet gewoon lager onderwijs aan de openbare scho len voor het jaar 194-6 te bepalen op fl. 11,-. (Zie bijlage I). 4. ONTSLAG MEJ.E.QUIST, GEMEENTE-VROEDVROUW. In behandeling komt een schrijven van Burgemeester en Wethouders,d.d.11 December 194-5waarbij wordt voorgesteld aan Mej.E.Quist,te Fijnaart,met ingang van 1 Januari 194-6 eervol ontslag te verleenen als gemeente-vroedvrouw dezer gemeente,aangezien zij op 1 November 194-5 den 65-jarigen leeftijd heeft bereikt en haar krachtens het Koninklijk Be sluit van 13 September 194-5 (8.nr.F 173) uit dien hoofde ontslag moet worden verleend. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten aan Mej.E.Quist,geboren te Tholen 1 November 1880, en wonende te Fijnaart,met ingang van 1 Januari 194-6 eervol ontslag te verleenen als gemeente-vroedvrouw van Fijnaart en Heijningen. (Zie bijlage II). AANVUL-uING ALGEMEENE PQjjITIE-VERORDENING Ter voldoening aan een schrijven van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie,d.d. 11 December 194-5,G.nr.738,Ule Afd.,wordt de in de raadsvergadering van 20 November 194-5 vastgestelde verordening tot aanvulling van de Algemeene Politieverordening voor deze gemeentezonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming met een kleine wijziging opnieuw vastgesteld. (zie bijlage III).

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1945 | | pagina 10