4. TEGEMOETKOMING ALS BEDOELD IN ART. 13 DER LAGER- ONDERWIJ SWET 1920. Hierna komt ter tafel eens chrijven van C.Rrovilij te Fijnaart,A.181a,houdende verzoek om ingevolge artikel 13 'der Lager-onderwijswet 1920 uit de gemeentekas een tegemoet koming toe te kennen in de kosten van vervoer, verbonden aan het bezoeken der chr. U.L.O.school te Zevenbergen door zijn leerplichtige dochter Sijke Cornelia, geboren 8 Juni 1923. Hij schrijven van Januari '1937 stellen burgemeester en wethouders voor een vergoeding uit de gemeentekas toe te kennen overeenkomende met i cent per kilometer en per dag door dat kind voor het bezoeken dier school af te leggen. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten: a. te rekenen vanaf 1 Januari 1937 aan C.Erovilijvoornoemd, ter tegemoetkoming in de vervoerkosten van zijn leerplich tige dochter Sijke Cornelia naar de Chr.U.L.O.school te Zevenbergen een tegemoetkoming toe te kennen van cent per door genoemde leerlinge af te leggen K.M. én per dag; b. te bepalen, dat de vergoeding zal worden uitgekeerd zoo lang het bovenomschreven geval aanwezig is met dien verstande, dat in daartoe leidende gevallen het bedrag der vergoeding nader zal wórden vastgesteld en niet laiiger zal worden uit betaald dan op het tijdstip waarop deleerverplichting van het kind eindigt. (Zie decimaal nummer -1.851".2/07-2 3. WIJZIGING VELDWACHTERSVERORDENING. Hierna komt aan de orde eenschrijven van burgemeester en wethouders dezer gemeente d.d. 25 Januari 1937, houdende voorstel tot wijziging van de verordening, regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwach ters dezer gemeente. Zonder beraadslaging en 2$nder hoofdelijke stemming wordt besloten; 1de verordening, regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters der gemeente Fijnaart en Heijningen, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 October 1934,No.48, tot 12 October 1939, te wijzigen in dier voege dat aan art. 3 wordt toegeveogd een vierde lid, luidende: w4o. De in het eerste lid bedoelde bepaling is niet van toepassing op capitulanten" 2. te bepalen, dat dit besluit geacht wordt in werking te zijn getreden gerekend van 16 Juni 1936 af. (Zié decimaal nummer -2.07.55). 6. WIJZIGING AMBTENARENREGLEMENT. In behandeling komt een schrijven van burgemeester en wet houders d.d. 25 Januari 1937 houdende mededeeling, dat van wege dé Regeering wenschen zijn kenbaar - gemaakt ten aanzien van wijziging van het ambtenarenreglement in verband met de invoering van het capitulantenstelsel ën de benoembaarheid van gehuwde vrouwen tot ambtenaar. Voorgesteld wordt de artikelen 6 en 9 van het ambtenarenreglement te wijzigen over eenkomstig het bij het voorstel overgelegd ontwerp-besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het bij het bovengenoemd voorstel van burgèneester en wet houders overgelegd ontwerp-besluit tot wijziging van het Ambtenarenreglement ongewijzigd vastgesteld. (Zie decimaal nummer -2.08.17). 7. WIJZIGING VERORDENING OP DE HEFFING VAN BESMETTELIJKE- ZIEKTENGELDEN De Voorzitter stelt nu aan de orde een schrijven van burgemeester en wethouders d.d. 1 4 December 1936, waarbij wordt voorgesteld de verordening op de heffing van besmette lijke ziektengelden te wijzigen overeenkomstig de in de circulaire van gedeputeerde staten dezer provincie d.d. 25 November 1936,G.no.404,Ie.Afd.kenbaar gemaakte wenschen en zienswijzen. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten; de Verordening op de heffing van besmettelijke-ziekten- gelden in de gemeente Fijnaart en Heijningen, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 April 1936, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1936, No. 49, te wijzigen als volgt: Artikel I. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 1De besmettelijke-ziektengelden bedragen: a. vervoerkosten 0.24 per K.M. b. onderzoek 3,- per geval; o. 3,50 per patient en per verpleegdag; d. voor reiniging en ontsmetting het tarief van den ontsmet- tingsdienst te Rotterdam.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1937 | | pagina 3