geboren te Fijnaart den 11 Februari 1930 en Jacoba, geboren te Fijnaart den 14 Maart 1931, naar de Openbare Lagere School te Heijningen een vergoeding toe te kennen van i cent per door genoemde leerlingen af te leggen K.M. en per dag; b. te rekenen vanaf 7 September 1937 aan C. Ewijk ter tegemoetkoming in de vervoerkosten van zijn leerplichtige dochter Lijntje Tanneke naar de Openbare Lagere School te Heijningen een vergoeding toe te kennen van i cent psr door genoemde leerlinge af te leggen K.M. en per dag; c. te rekenen vanaf 10 Sejotember 1937 aan L. van der Brugge ter tegemoetkoming in de vervoerkosten van zijn leerplich tig zoontje Johannes Comelis Jacobus naar de M.U.L.0.schooi te Roosendaal een vergoeding toe te kennen van cent per door genoemde leerling af te leggen K.M. en per dag; d. te rekenen vanaf 2 September 1937 aan G.Siepel ter tegemoetkoming in de vervoerkosten van zijn leerplichtige dochter Grietje naar de U.L.O.school te Zevenbergen een vergoeding toe te kennen van cent per door genoemde leerlinge af 'te leggen K.M. en per dag; e. te rekenen vanaf den dag de na te noemen leerlinge tot de R.K.Bijzondere lagere meisjesschool te Fijnaart is toe gelaten, aan W.Segeren ter tegemoetkoming in de vervoer kosten van zijn leerplichtige dochter Adriana Johanna Maria geboren 4 April 1931, naar de R.K.Bijzondere lagere meisjes school te Fijnaart, een vergoeding toe te kennen van i cent per' door genoemde "leerlinge af te leggen K.M. en per dag; Verder wordt besloten dat de vergoedingen bedoeld onder a tot en met e zullen worden uitgekeerd zoolang de boven omschreven gevallen aanwezig zijn, met dien verstande, dat in daartoe leidende gevallen de vergoedingsbedragen nader zullen worden vastgesteld en niet langer zullen worden uitbetaald 'dan tot het tijdstip waarop de leerverplichting der kinderen eindigt. 7WIJZIGING DEPOSITO-OVEREENKOMST MffT DE BANK VOOR NELffRLANLSCHE GEMEENTEN. In behandeling komt een s chrijven van burgemeester en wethouders, d.d. October 1937, houdende voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 20, Maart 1933, tot het aangaan van den deposito-overeenkomst met de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten te s-Gravenhage Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming w0rdt besloten: het in de openbare raadsvergadering van 20 Maart 1933 genomen besluit tot het aangaan van een deposito-overeenkomst met de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten, gevestigd te s-Graven- hagegoedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-urabant bij hun besluit van 5 April 1933> nr« 58, te wijzigen als volgt Aan het sub 1 bepaalde wordt als tweede lid toegevoegd: "Zoolang echter dat promesse-disconto 2£fo of minder bedraagt, wordt over het creditsaldo, voor het gedeelte dat tien ten honderd van de gewone ontvangsten volgens de laatst goed gekeurde begrooting te boven gaat, geen rente vergoed". (Zie decimaal nummer -2.07.352.66). 8^ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING CONTROLEUR WERKLOOZEN. Ter tafel komt een schrijven van burgemeester en wethouders d.d. 22 October 1937, waarbij wordt voorgesteld over te gaan tot vaststelling van het bij het voorstel overgelegd ontwerp besluit eener gemeenschappelijke regeling met de gemeente Dinteloord, omtrent aanstelling van een controleur van de werkloozen. De Voorzitter licht een en ander toe. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de bij het bovengenoemd voorstel van burgemeester en wethouders overgelegde gemeenschappelijke regeling ongewijzigd vastgesteld (Zie decimaal nummer -1.842.97). 9^ RECLAMES SCHOOLGELD. In behandeling komen bezwaarschriften tegen den aanslag in het schoolgeld, belastingjaar 1937, van: a. Joh. van der Linden, D. 52, Heijningen; b. C. de Moor, C. 35, Fijnaart; c. W.M. van der Made, A. 56, Fijnaart. d. A. Schreuders, te Klundert; e. Ant. Frijters. C. 189, Willemstad. f. T.L. van der Wiel, D. 1c, Heijningen; g. J. Konings, te Moerdijk.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1937 | | pagina 23