VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Maan dag 1 Maart 1937 des na middags 4 uur Tegenwoordig de heeren: J.W. van den Dries, J.Burgers, P.N.Snijders, C.J. van Dis Pzn.M.Komans van den Dries, A.Hamers, M.Bom, B.P.Maris, H. van Dis Jzn. en A.G.Verhaart Afwezig de heer I.M.A, van de Weijgaert. Voorzitter: de heer A. van Campen. Secretaris: de heer A. van Dis,- Om 4 uur opent de Voorzitter de vergadering. Spreker heet den leden in de eerste vergadering van dit jaar hartelijk welkom, dankt hen en vele ingezetenen dezer gemeente voor de ontvangen gelukwenschen bij de wisseling de® jaars en biedt hen wederkeerig zijn beste wenschen aan. Spreker hoopt dat, zooals tot op heden gebruikelijk, op rustige en vredige wijze de belangen der gemeente mogen worden behartigd, onder Gods besten zegen. De heer P.N.Snijders zegt als oudste lid namens den raad dank voor de door den Voorzitter gesproken woorden en sluit zich bij de wenschen van den Voorzitter aan. Hierna worden de notulen van de vergadering van 21 December 1936,, door den secretaris voorgelezen zijnde, onveranderd vastgesteld. De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde: 1 INGEKOMEN STUKKEN. a. Een schrijven van den Commissaris der Koningin dezer provincie d.d. 27 Januari 1937,Ag.nê 95, houdende mededeeling, dat bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1,937, nr.89, met ingang van 3 Februari 1937, opnieuw is benoemd tot burge meester dezer gemeente de heer A„ van Campen. b. Een schrijven van den Griffier der Staten van Noordbrabant d.d. 3 Februari 1937, G. no.540, houdende mededeeling dat de heer A. van Campen, herbenoemd burgemeester dezer gemeente, den 3n Februari 1937, in zijne tegenwoordigheid, in handen van den Commissaris der Koningin heeft afgelegd de eeden, voorge schreven in artikel 71 der Gemeentewet. c. Een verslag van den gemeentelijken Keuringsdienst voor vee en vleesch in den kring Willemstad over het 4e. kwartaal 1936.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1937 | | pagina 1