X. a S ra tra Gemeente Etten-Leur Aan: dames en heren raadsleden van de gemeente Etten-Leur Openbare raadsvergadering. Etten-Leur, 17 september 1971 E. Hiermede heb ik de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad op maandag, 27 september a.s., des avonds 010 Ïflgenda voo^deze^^ering treft U als bijlage hierbij aan. vLr een vlotte behandeling en beantwoording moge ik erop vertrouwen, dat eventuele voorstellen, onderwerpen of vragen, bestemd voor de punten 17 en 18 van de agenda, zo tijdig mogelijk schriftelijk ingediend worden. De stukken, die op de agenda betrekking hebben, liggen voor de raads leden in de raadzaal ter inzage vanaf woensdag 22 t/m vrijdag 2U september fr oq 00 tot 12.00 uur en van 1U.00 tot 21.00 uur en ook op maandag 27 september van 09.00 tot 12.00 uur en van lU.OOtot 17-30 uur. Mocht het een raadslid beslist niet mogelijk zijn de stukken binnen de aangegeven tijden te komen inzien, dan kan di in uitzonderings gevallen na overleg ook nog_gebeuren inde uren, binnen de aangegeven neriode, dat het gemeentehuis gesloten is. In dat geval dient men tijdig, contact op te nemen met de heer C. Jaspers (telefoon 27^8) of bij diens afwezigheid met respectievelijk de heer W. Nijs (telefoon 3082) of de gemeentesecretaris(telefoon 2U5U). Op de agenda is een beperkte globale toelichting op de te behandelen onderwerpen gegeven, zodat U zich een oordeel over de strekking hiervan tot vormenVoor hot overige wrdt bestudering van de volledige stukken inhet^rgendaiossier dringend aanbevolen. Een en ander tal een verent- voorde besluitvorming, naar ik meen, zeker bevorderen. De voorzitter van de gemeenteraad, •y A.J.A. Oderkerk. NB. In de periode van dinsdag, 21 september t/m maandag, 27 september a.s. kan iedere belangstellende gratis een raadsagenda verkrijgen bij de receptioniste (kamer 6) in het gemeentehuis. Het gemeentehuis staat voor het publiek open ln,T, 09.00 tot 12.00 uur en ook op vrijdagavond van 18.U5 tot 20.00 uur. Efififl BMB tlw brie} vant Onderwerp: Telefoon (01608) 3921 O. 1 c Battling*» kunnen geschieden p#f postgiro, nr. 1065429 en t:; ter plwlr*

Raadsnotulen

Etten-Leur: Notulen gemeenteraad, 1936-1979 | 1971 | | pagina 66