XX Gemeente Etten-Leur Aan: dames en heren raadsleden van de gemeente Etten-Leur. openbare raadsvergadering. Etten-Leur, 12 augustus 1971. Hiermede heb ik de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad op maandag 23 augustus a.s., des avonds om half acht in het raadhuis. De orde voor deze vergadering treft u als bijlage hierbij aan. Voor een vlotte behandeling en beantwoording moge ik erop vertrouwen, dat eventuele voorstellen, onderwerpen of vragen, bestemd voor de punten 21 en 22 van de agenda, zo tijdig mogelijk schriftelijk ingediend worden. De stukken, die op de agenda betrekking hebben, liggen voor de raads leden in de raadzaal ter inzage vanaf woensdag 18 t/m vrijdag 20 augustus a.s. van 09.00 tot 12.00 uur en van 14-00 tot 21.00 uur en ook maandag 23 augustus van 09-00 tot 12.00 uur en van 14-00 tot 17-30 uur. Mocht het een raadslid beslist niet mogelijk zijn de stukken binnen de aangegeven tijden te komen inzien, dan kan dit in uitzonderingsgevallen na overleg ook nog gebeuren in de uren, binnen de aangegeven periode, dat het gemeentehuis gesloten is. In dit geval dient men tijdig contact op te nemen met de heer C.Jaspers (telefoon 2748) of bij diens afwezigheid met respectievelijk de heer Nijs (telefoon 3082) of de gemeentesecretaris (telefoon 2454). Op de agenda is een beperkte globale toelichting op de te behandelen onderwerpen gegeven, zodat u zich een oordeel over de strekking hiervan kunt vormen. Voor het overige wordt bestudering van de volledige stukken in het agendadossier dringend aanbevolen. Een en ander zal een verant woorde besluitvorming, naar ik meen, zeker bevorderen. De voorzitter van de gemeenteraad, A.J.A. Oderkerk. t. eg- Uw brief van: Onderwerp: Telefoon (01608) 39 21 Betalingen kunnen geschieden per postgiro, nr. 106 54 29 en bil de ter plaatse gevestigde bankinstellingen

Raadsnotulen

Etten-Leur: Notulen gemeenteraad, 1936-1979 | 1971 | | pagina 54