c d. e. 8. G.S. dd. 7-4-'71? 9. G.S. dd. 21-4-*71; IO. G.S. 7-1-'71; 11. G.S. 31-3-*7l< telijk grondbedrijf met een krediet voor het volledig bouz/rijpmaken van het plan Baai- Lage Banken II in noord. Verificatiebureau Ver. Controlerapporten over het eerste kwartaal ven Nederlandse Gemeenten; 1971 voor kas en boeken van: (ter inzage) a. gemeenteontvanger^diverse kassen en vermakelijkhedenbelasting wo ni ngb e dr i j f grondbedrijf dienst gemeentewerken en f. woningvereniging. goedkeuring raadsbesluit van 15 maart 1971 tot het vaststellen van een algemeen kas- geldlening- en rekening-courantbesluit voor het 2e kwartaal 1971* aanpassing bezoldigingsregeling wethouders volgens trendmatige verhoging van de sala rissen voor het overheidspersoneel por 1-1-'71 en per 1-4-*71» bericht van instemming met de raadsbe sluiten van 15 maart 1971 tot wijziging van de bezoldigingsverordening voor het gemeentepersoneel per 1-1-'71 en 1-4-'71» bericht van instemming met raadsbesluit van 10 maart 1971 tct het vaststellen van een vergoedingsregeling voor het gebruik van eigen vervoermiddelen, goedkeuring raadsbesluit van 21-12-'70 tot het vaststellen van de 13e wijziging van de verordening op de heffing van keur lonen in de gemeente Etten-Leur. goedkeuring raadsbesluit dd. 6-8-'70 tot vaststelling bestemmingsplan Lage Banak- kers toezending brief Minister van Binnenlandse Zaken dd. 26-3-'7l inzake Centrale finan ciering. Premietoekenning aan het aannemingsbedrijf J. Huijbregts te Etten-Leur voor de bouw (ter inzage met bouwplan)van 8 verkoopwoningen in het plan Lage Banakkers in zuid (Kuygenslaan - Jacob Catslaan) Rijkspremietoekenning voor de bouw van 111 huurwoningen door Bakker Bennebroek N.V. te bouwen ten zuiden van de vondellaan in het plan Lage Banakkers in zuid.(met bouw plannen ter inzage). circulaire met aanwijzingen en advies van van de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening over het betrekken van de bevol king bij de vorming van het ruimtelijk beleid (met voorstel van B.& W.). goedkeuring raadsbesluit dd. 21-12-'70 tot het aangaan van een overeenkomst met het rijk over de aanleg, beheer en onder houd van de rijbaanverdubbeling rijksweg Breda - Roosendaal, voorzover gelegen 12K.B nr. 19-4-'71 21. 13. G.S. dd. 24-3-'71> ter inzage 14. G.S. dd. 31-3-'71 (ter inzage) 15. Min.Volkshuisvesting dd. 17-5-'71» 16. Min.Volkshuisvesting dd. 22-4-'715 (ter inzage) 17. Min Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dd. 13-4-'71» (ter inzage). 18.G.S. dd. 21-4-'71*

Raadsnotulen

Etten-Leur: 1936-1979 | 1971 | | pagina 44