s syrsrrrssss-. 5 - 10. Voorstel van burgemeester en wethouders «t «ayies Algemeen financieel beheer en ruimtelijke ordening tot het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor die gebieden m done gemeente die voorkwamen op de door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelio Ordening vastgestelde lijst van natuurgebieden. Toelichting: Irgevolge de Wet Nationaal Plan en Streekplannen gold een z.g. meldingsplicht voor de natuurgebieden; dit zijn gebieden, die natuurwetenschappelijk, landschappelijk a/lijst hebben. Ms zodanig kwamen 2 fe^eaen m Etten-Leur J en die de Minister heeft vastgesteld,_t.w. de daagse uija v.noipq en rip omgeving van het Padvindersven. thans in een bestemmingsplan geregeld .e *°rden.^ vQor bepaalde T)"i "bestemminRsplan is i.ïi voui oej.cn1 n werkcnftó afbreuk, kunnen doen aan de natuurgebieden, een aanleg- SrfSShtinrïï"avan°iróp 26 april 19T0 een voorbereidingsbesluit C"+rif5 'a.onpezien dit voorbereidingsbesluit slechts een jaa 2ldig i=> wordt voer gesteldom thans het voorbereidingsbesluit opnieuw vast bestemffiingsnlan is nog niet afgesloten. Heiligt in de bedoeling in dit pilei de bossen op te nemen in de Het ligt m ae x dit verband schept de snipperver- 2SÏÏS Hellegatweg en de plaatsing van earavans speciale problemen, welke nader beraad vragen. 11. Voorstel van burgemeester en wetho^ van een Algemeen financieel beheer ^^imtelio wethouders tot het voor de°bcuw van oen bungalow met berging bij een landbouwbedrijf. Toelichting: n o-n^-rmeer geweigerd, omdat burgemeester en SaÏSh1-stemmhngsvoorschriften niet toegestaan isbetrokkene in de commissie voor rna£i£~errfiLlcïïk^doning het beroepsCift nader kunnen toelichten. 12. Voorstel vah burgemeester on wethouders,SiSSaT"" Algemeen financieel beheer en ruimtelijke erdening to t het SSSZS. Z ffSS KerLtrLrin Set lulustriepark 1 door vaststelling van de 9e wijziging wan de gemeentebegroting Toelichting: Bij een ingesteld ondersoek is gebleken, dat dit snijrooster in het rioolgemaal, gebouwd, in 1957 aan vervanging toe is hiervoor worden in 10 jaren afgeschreven.

Raadsnotulen

Etten-Leur: Notulen gemeenteraad, 1936-1979 | 1971 | | pagina 28