Vrxsfen Hii vraagt daarom hem enige toe- dit plan 1.000.000," zou gaan kosten. aij lichting hieromtrent te wil en gev^ n£et voor subsidie in aanmerking De voorzitter zegt, dat het gb zijn verwerkt, waaraan weer komt, terwijl de 75/, in ne i die na herieiding neerkomen op een netto berekeningen ten grondslag wecren, plein en waaggebouw inbegre- bedrag van 250.000,—» ree pedetailleerd hierop worden terugge- pen. In een volgende vergad teld dienen te worden, komen als daarvoor kredieten discussies teveel aandacht op het gebouw De heer Klep meent, datinrekening gehouden wordt met de omge- als zodanig wordt gersstiga e £g er niet bang voor, dat dit ge ving waarin het komt te s slaan alhoewel over smaak natuurlijk bouw bij de bevolking niet zal aansiaa moeilijk te twisten valt. hierna overeenkomstig de voorstellen Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. r\ nunt deelt de voorzitter mede, dat de uitvoering Ten aanzien van dit agendap dan niet toekennen van een van dit plan geheel afhan e i kr£-pen van een geldlening hiervoor. D.A.C.W. subsidie en van het fjkheid om een vaste geldlening af te Volgens de voorzitter is AsC#Wt verband kan worden uitgevoerd, sluiten groter, wanneer het p dQze termijnj gezien de omdat de gemeente voora^n^rken onder meer grondaankopen en bouwrijp- omvang van andere urgen gesprek met het hoofd van de D.A. maken, hierin zelf te voorM- Ha^g vrij reëel> zij het dan> C.W. blijkt de °p ^bouwobjecten op basis van het aantal manweken dat het rijkssubsidie voor vQor de uitV0ering van raadhuisplein relatief lager ligt dan dij n subsidie verleend worden dan zien met aansluitende wegen. VOrige project, genoodzaakt aldus de wij ons, in tegenstelling scborten. voorzitter om het Plan op van burPemeester en wethouders met gunstig Overeenkomstig hetvoors arg ^erken> gemeentebedrijven en verkeer, advies van de commissie voor i begloten tot het beschikbaarsteilen van wordt zonder hoofdelij bouffen voor de gemeentebedrijven aan de Wipakker, een crediet voor bedr J S diz£ging gemeentebegroting 1971 en de 4e door vaststelling van e dienst gemeentewerken 1971, waarbij de wijziging van de ^eSro"ng haerop nog nader in een volgende vergadering voorzitter nog mededeelt, dat nier v zal worden teruggekomen. »-0i van burpemeester en wethouders met gunstig Overeenkomstig het voorstel'v ken wordt zonder hoofdelijke stem advies van de commissie voor algemen ming besloten tot: Pdiet voor het aanschaffen van een boenmachine a. het verlenen van een Krea vaststelling van de 46e wijziging voor de openbare lagere scnu gemeentebegroting 1971» artikel 72 der Lager onderwijswet 1920 b. het verlenen van medaw n'ieuwe rekenmethode aan enkele bijzondere voor het invoeren van bare school, door vaststelling van de 45e lagere scholen en aan u. y 1971 wijziging der gamb?^b^5^ede?'dat thans alle scholen voorzien zijn van De voorzitter deelt nieLuxj de nieuxe ie 44e „ijzigins sen.eedtebeSiotinB 1971 met een c. het vaststellf\ chaffen van audio-visuele hulpmiddelen voor enige L/CO J. VUWli

Raadsnotulen

Etten-Leur: Notulen gemeenteraad, 1936-1979 | 1971 | | pagina 266