- - /-J Etten-Leur Gemeente Ellen 15 ML 1371 Aan de raad. Onderwerp: Etten-leur, mededelingen en ingekomen stukken. O. t c. Sn dH Vanaf 20 januari 1971 tot en met 5 maart 1971 zijn bij ons college de navolgende stukken binnengekomen, welke aan Uw raad zijn gericht of waarvan U kennis dient te nemen. Burgemeestef' .en wethouders van Etten-Leur. De secretaris, De burgemeester, 1 G.S. 20- 1-1 971 2. G.S. 17- 2-1971 3. G.S. 17- 2-1971 4. G.S. 1- 2-1971 A.J.A. Oderkerk. discussienota over bestuurlijke organisatie in Noord-Brabant met discussienota samenwerkingsver bonden en brief van 5 februari 1971, gericht aan /gedeputeerde en provinciale staten, aan provinciale staten aangeboden discussienota: "Inspraak in het provinciale beleid met betrekking tot streekplanologie en territoriale indeling in Noord-Brabant" goedkeuring raadsbesluit van 21 december 1970 tot verkoop aan Bouwbedrijf Gelens N.V. van 650 m2 grond, gelegen aan de Oude Bredaseweg in het centrum, voor de bouw van een woning. onthouden van goedkeuring aan de 32e wijziging ge meentebegroting 1970 en de 10e wijziging begroting 1970 van het grondbedrijf met een krediet van f 1.376.000,voor het bouwrijpmaken van het be stemmingsplan Baai—Lage Banken II in Noord en het verlenen van machtiging tot f 274.000, begre pen in het eerstgenoemde krediet, voor het bouwrijp- maken van de eerste fase van dit bestemmingsplan. c. Agenda no. Beslissing: foo"J "f'f Vergadering dd. De secretaris, A.P. Snijders. 7

Raadsnotulen

Etten-Leur: Notulen gemeenteraad, 1936-1979 | 1971 | | pagina 20