Bijlage IV G. Overzicht gebruik tennispark "De Koekoek1' Etten-Leur/Zuid voor tennissport en axs ijsbaan in 1968 t/in 1970. Bespeling tennispark 1968 1969 1970 Gebruik ijsbaan 1968 1969 1970 Personen vaste baan-, huur parkkaarten Algemene abonnementen ef enabonnementen jeugd met instructie V akant i e-ab onnement en 233 3 20 190 1 176 3 (perioden) scnaatsuren Bezoekers Abonnementen (2) 1+2 4829 1U0 (17) 53 3813 168 (3) 33 3609 119 - - Totaal vaste spelers 256 191 179 Incidentele baanver- huur per speeltijd T 15 19 Overzicht gebruik veemarkt- en tentoonstellingshal in Etten-Leur/Centrum als veemarkt/sporthal ver huurd 6 mnd. in: Lawntennis Andere sporten Totaal uren p. week pers. p. week uren p. week pers. p. week uren p. week pers. p. week seizoen 1967/1960 seizoen 1968/1969 seizoen 1969/97 0 seizoen 1970/1971 86 g 90 93 94 328 308 320 334 1+ 51 3 70 80 74 90i 95s 96 94 398 388 39^ 334 Overzicht gebruik midgetgolfbaan in Etten-Leur/Zuid, seizoen 1969 en 1970 Bespeling baan door J eugd Volwassenen Totalen: Incidenteel overdag 1969 2057 779 28 36 1970 2226 1586 3Ö12 avond 1969 226 U 2711 1+975 1970 2119 2714 4333 Op tienrcndenkaart/abonn. aant.kaarten 1969 35 1I1.8 183 1970 U0 ■156 196 aant.speelt 1969 308 1236 15^1+ 1970. 317 12o1 1598 Totaal aantal spelers 1969 1+629 1+T26 9355 1970 57f 1021+3 Overzicht gebruik sporthal in Etten-Leur /Woord, seizoen 1.969 (in gebruik vanaf april 1969) en 1970, gebaseerd op gebruik van halve hal - 1 ggmnas„ïekzaai klokuren per week Kleuterscholen (gebruik als speellokaal) Lagere Scholen Scholen voor voortgezet onderwijs Levensschool Sportverenigingen andere groepen Totalen: 1969 39 i 195 23 12 95 1970 15a 115 68 6 136S aantal pers, 1969 60 1385 290 1+21+ 253 21+12 1970 96 11+21 360 1+15 Ö0l+ 9I+ 3190 Bijlage V A a* Al»«e-ne Biistaïdswet, Wat Werkloosheids- Overzicht uitkeringen ingevolge de Alge,-ae 013s voorziening, Wet Sociale Werkvoorziening. Overzicht uitkeringen Algeméne liistaodswet (geert rijksregeling) 1in psychiatrische in- richtingen 2. inrichtingen voor gehandi capten -• thuiswonemle van 65 jaar ea ouder 4. thuiswonende beneden 65 jaar 5. elders verzorgden van 65 jaar en, ouder 6elders verzorgden beneden 65 jaar bijstand in de vara yaa leningen tb 'Werkosten" Ver. v.d. Kindek7 bescherming 1.5 kinderen, 2 instellingen Tótaal li 1970 aantal 25 27. 92 5 85 56 19 404 totaal bedrag 45.841,80 127,34,21 66.93? ,72 220.148,68 117.432,46 32.157,43 99,02 610.885,12 26 394 3. k. Lï?fep.zicht. rTpuigroepsregeiiogeo. «W art. 11 van 'de Algemene bijstandswet 1- gerepa-trieerdea (100% rijk). 2. oorlogsslachtoffers (100a rrjfe-.- zelfstandigen (100% rijk) aiadervaliden (100% rijk)' 5. werkloze werknemers 6» Rijksbijdrageregeling terug gekeerde Nederlanders 7Rijksbijdrageregeling Woon wagenbewoners - Totaal II: Totaal I: totaal verstrekte uitkering inge volge de Algemene Bijt tandaw®'- Wet Werkloosheidsvoosrzieni «g Wjfet Sociale Werkvoorziening 4 hoofdarbeiders"'316 mannen (1969: 323) 'b-« handarbeiders1.557 asnne». (1969; 1690) Toraal T+d.e uxtkesr '1970 aantal I totaal bedrag 14 10' 11 23 37 2 99 404 503 104 10 37 654 45.384,19 23.181,40 I5.450,59 116.112,90 50.354,04 2.676,30 50,— 253.909,42 610.383,32 864.792,74 234.830,9? 67.002,96 264.180,16 aantal 16 10 13 27 16 2 3 37 394 1.430.806,83 481 '114 10 45 1969 totaal bedrag 42.033,12 189.121,90 49.525,50 210 275 27 24.786,09 -4-479 36 520.221,74 1969 650» totaal bedrag 55.106,79 20.933,70 16.835,64 106.036,25 12,279,02 250,— 1-95,55 211 .636,95 520.221,74 731,858159 "799.308,27 55.941,09 239.904,63 I.22?.012,68 3 h 3 1+

Raadsnotulen

Etten-Leur: Notulen gemeenteraad, 1936-1979 | 1971 | | pagina 190