Oli'.- ■/>-" '*W. ns 'emo-O Jsd n1 w r< I:-v"\-s ".eov pr.:-h<s .r, tv t: n- oc:- '■■■it':' n-;- n*.v -(! •- 2 '"k i«:; so z>-. mol .■'■A jóC:- >r •yÏKÏ&IV;. -b-he-i o" :i li DD>' b •«•bioYt.-f r tV\i aib&bA k tli >i\ -I n' .ni •..l 'ab, -v wwoir.ni nes-uri ,r:~ini«ov -01-r.b tt:5- .Vhnrr. IV Gereed kwamen in het afgelopen jaar 468 wooneenheden, waarvan 200 in een bejaardenfiat aan de Bernhardlcan. Helaas beweegt zich hiertegenover het aantal geregistreerde woningzoekenden in onze gemeente nog steeds boven de 1.000, hetgeen mede veroorzaakt wordt door het beroep dat nu eenmaal ook door de industrie op het woningbestand In de gemeente moet worden gedaan, wil zij in haar ontwikkeling - ook in het economisch belang van gemeente en gewest - niet achterop raken, Voor wat deze Industriële ontwikkeling betreft, kan Ik U het volgende mededelen: Er vestigden zich in 1970 op onze Industrieterreinen 8 nieuwe bedrijven met een totaal van 30.000 m2 fafcrieksoppervlakte. De bestaande bedrijven breidden in 1970 hun bebouwing uit met ruim 13.000 m2. Dit maakt over 1970 een totaal van 43.000 m2, hetgeen méér Is dan in enig voorafgaand jaar, terwijl thdns reeds de bouw verzekerd is van nogmaals 30.000 rrs2. Hiermede is sedert 1960, sinds welk jaar elders in de provincie volgens gegevens van het E.T.l. de hausse aan nieuwvestigingen stagneert, juist in énze gemeente de industriële bouw vervijfvoudigd. Het personeelsbestand nam het afgelopen jaar toe met ruim 550 werknemers, waar mede het totaal aan industriële arbeidsplaatsen op 5,160 kwam, waarvan meer dan de helft uit andere gemeenten in West-Brabant. Dit betekent - «n 1960 bedroeg het arbeïdsbestand 1.900 - een gemiddelde jaarlijkse aanwas gedurende de laatste 10 jaar van bijna 350, waarmede - wederom volgens de gegevens van het E.T.l. - in de gemeente Etten-Leur ruim 60% van de totale aanwas van geheel West-Brabant (450.000 zielen) werd opgevangen. Deze cijfers, hoe spectaculair zij op het eerste gezicht ook hjken, mogen echter noch U noch de hogere overheden in de verleiding brengen, om de verdere indu strialisatie van Etten-Leur nu maar iets te gaan temporiseren. Integendeel: de gegevens van het eigen arbeidsbureau, gehaakt aan de taakstel ling, prognoses en toekomstverwachtingen, neergelegd in de nota ruimtelijke orde ning', de provinciale studies dienaangaande en de E.T.l.-rapporteringen laten er immers geen misverstand over bestaan, dat de industriële inbreng van Etten-Leur de eerstkomende jaren in West-Erabont onmogelij k gemist kan worden. Het gemeentebestuur is dan ook. de Rijksoverheid bijzonder erkentelijk voor de ontplooiingskansen, die zij in dit opzicht ook in 1970 weer aan onze gemeente heeft geaeven, waartoe de krachtige opstelling vanuit het provinciaal bestuur, zoals ik op een critiek ogenblik dankbaar heb.kunnen ervaren, zeer heeft bijgedragen. Voor onze gemeente is het bij deze gunstige, ontwikkeling wei zaak - want mogelijk - om in ons acquisitiebeleid strenge normen te blijven aanleggen ter bescherming van het milieu en ook overigens primair onze aandacht te blijven richten op een verdere verhoging van de leefbaarheid In onze gemeente. |n dit kader memoreer ik een aantal opvallende activiteiten, die in het afgelopen jaar ook vanuit het particulier initiatief, - waar nodig door Uwe Raad financiëel gesteund - in deze gemeente werden ondernomen I Zo konden in 1970 achtereenvolgens in gebruik worden gesteld: - het fraaie protestants-christelijk centrum "De Baai" met Wit-Gele Kruis-aceom- modatïe; het vernieuwde en aanzienlijk uitgebreide streekcentrurn "de Nobelaer" met schouwburg en congresruimten, een perfecte openbare bibliotheek, een regionaal instituut voor amateuristische kunstbeoefening en een streekcentrurn voor de wer kende jeugd; ,J .v u.'W - X-Cv -U iff.:- r.M":- •t D'fr vf/ij ""-1 -b j i.J!. '-'v :>r a;o E* dt/V: V» tf ',v V.' .-'bv. iw -.'••.trA'cHOi. Dffi ■- :v i4 .to W ";W 'S"5 'V;''3 vf-^no-v- ru.--' 1uq 'H •O' '"}#r\Q - 'r' -ri .0. ..>r •T- Tjh 4?»v, '*v.' 1 ,,v,<v" U', .iur nOi i;>n

Raadsnotulen

Etten-Leur: Notulen gemeenteraad, 1936-1979 | 1971 | | pagina 119