nidt&xtttea 3É 1st»; »i f. :'.r a csn; a c: - - Met betrekking tot de uitvoering van nieuwe objecten in de loop van dit begrotinpslaar, kan ik U mededelen dat op de post voor onvoorziene uitgaven een bidrag van ruim 189.000,- beschikbaar is, waarvan reeds is beltêmd ëen bedrag van 50.000,- wegens kapitaalslasten van werken Ihlein ie afgelopen maanden door U si,in goedgekeurd, doch nog met in deze begroting konden worden verwerkt. Hieruit volg- dat nog xn deze Dcgroo g -beschikbaar is voor nieuwe objecten. Ons college acht^eze^ ruimte'voorlopig voldoende om een aantal op stapel staande objecten nog in J97^ot 'Xixvoexxng te opgewektheid mededelen, dïï ïïsZpevoIg -n Sn ïmstig slopende verkoop van bouwrijpe gronden geen^rnstlge stagnatie wordt verwacht in de fmancierxng -van nxeuwe objecten. irPaiding wil ik thans Uw raad -zo daartoe behoefte bestaat-jgaarnë in de gelegenheid stellen tot het houden van een algemene beSDe°hIeï6Alrts merkt op dat de begroting een momentopname is en dat deze bil eveSueSlconomiscA terugslag op verschillende posten zal moeten bxj evenuuexe R„pdc. thans zijn er wxjzxgxngen voorgesteld. sSfeiïrToSïïai - naast de zogenaamde welvaart in onze gemeente ook de^emeentelijke^tedebouwkundige te De heer Van Kuijck vraagt os discriminatie voor de ^btenare7dat bepaalde kleine wijzigingen op planologisch gebied altijd ViaDfvooStÏOTnSrt naar abiding van deze laatste opmerking dat hij De voorzxrter g aandoen» als hij hem nxet xn beschermxng zou een afwezxg mens ^elangriike functie betreft. De stedebouw is een typisCh°"vak waïvan bi,; wijze van spreken iedereen denkt, dat hij typisch het een "bijzonder moexlxjK vak vooral xn de het kan. Nient tot het andere en ook wat de financxerxng verhoudxng va. onderwerp betreft is in de verhoudingen van een betreft. Voor w Qok zekere scheiding tussen stedebouwkundxge gemeente als e_ st. De eigen ambtenaren wordt beslxst geen plannxng en u^ - -g dienst houden van deze stedebouwkundxge. onrecht aangedaan door net xn d^ het ambtenarencorps Eerder xn deze vergaaer goede samenwerking, verstandhouding reeds tot uxting ^^Aunnen er inderdaad sommige taken en begrxp voo gedaan worden. Het woord adviseur zou spreker door onze exgendan niet juist achten, immers burgemee-ter en voor deze functic^ri» aan nxeter Het hegrip wethouders a viseiin de afdelingsvergadering is gevallen, trekt hem supervxs dient dan wel in ruime betekenxs genomen te worden. aan meer aa beheer zou ook beslist niet goedkoper Uitvoering van deze taaK xn uj-b-1 "^Zonder op- of aanmerkingen wordt vervolgens besloten tot het rn^fSSt^mtente^rkem pSs de 1e wijziging van deze begroting; b. het gemeentelijk woningbedrijf, c. het gemeentelijk grondbedrijf, d. de algemene dienst, plus de 1e wxjzxgxng hxerop. 18. De voorzitter deelt mede, dat geen voorstellen door raadsleden schrifte lijk zijn ingediend. ip vorige vergadering gestelde vragen deelt 19. Haar aanlanding vande inde v<var. de heer ^frSSng-^herSrrS Z Ibbeteringen met toesdag van rijk en gemeente. v>.' 'l' L

Raadsnotulen

Etten-Leur: Notulen gemeenteraad, 1936-1979 | 1971 | | pagina 114