-10- VOTERING 8. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 februari KREDIET 1978 om een krediet van 1.610,te voteren ten behoeve T.B.V. van de aanschaffing van meubilair voor de openbare kleuter- AANSCHAF school. MEUBILAIR O.K.S. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. INTREKKING VERPLAAT SINGSKOSTEN- REGELING ONDERWIJZERS EN KLEUTER LEIDSTERS. 9. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 1978 om over te gaan tot intrekking van de verplaatsings kostenregeling onderwijzers en kleuterleidsters. De heer Hulshof zegt, dat veel in streekgewestelijk verband wordt gedaan op medisch- en onderwijsgebied. Hij vraagt of in de andere gemeenten ook een dergelijke maatregel is ge nomen of dat deze gemeente de voorloper is. Voorts vraagt hij of het niet beter is om dit in het streekgewest te be handelen, zodat in alle gemeenten dezelfde regeling geldt. De voorzitter antwoordt, dat niet geïnformeerd is in de om liggende gemeenten. Het college heeft gemeend dit uit eigen verantwoordelijkheid te doen, medegezien de situatie op de arbeidsmarkt. Indertijd is het andere besluit ook in een bepaalde situatie genomen. De heer Hulshof vindt dit jammer. Bij andere besluiten is het altijd de gewoonte om bij de omliggende gemeenten te informeren en nu is dit niet gedaan. Zijn fraktie staat niet te trappelen om "ja" te zeggen tegen dit voorstel. In de andere gemeenten in de Westhoek is deze maatregel niet ge nomen. Zijn fraktie zal danook tegen dit voorstel stemmen. De voorzitter merkt op, dat de heer Hulshof een conclusie trekt, die misschien helemaal niet juist is. Het zou best zo kunnen zijn, dat andere gemeenten deze maatregel al lang hebben genomen en dat Dinteloord achteraan loopt. De heer Hulshof is hiervan niet overtuigd. Hij stelt voor om het voorstel terug te nemen en eerst in streekgewestelijk verband te bekijken wat de andere gemeenten doen. Hij zou het jammer vinden als alleen Dinteloord deze verplaatsings kostenregeling zou intrekken. De heer Bierkens zegt, dat bij een sollicitatiebezoek nooit de vraag wordt gesteld of er een verplaatsingskostenregeling van toepassing is. In de praktijk is al vaak gebleken, dat de aanvraag om reis- of verhuiskosten pas maanden na de aanstelling wordt ingediend, nadat de onderwijzereshier van gehoord heeft. De heer Hulshof herhaalt, dat het noodzakelijk is om bij andere gemeenten te informeren. Wanneer de aanvraag maanden na de aanstelling wordt ingediend, dan zal dit bij andere gemeenten ook wel het geval zijn. De heer Bierkens meent, dat de heer Hulshof hem verkeerd begrepen heeft. Het aangestelde personeel hoort van het al aanwezige personeel van deze regeling en haasten zich dan om alsnog een aanvraag in te dienen. Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen met 8 stemmen vóór en 3 stemmen tegen. Vóór het voorstel stemden de heren: de Visser, Vriens, Boluijt, Sturris, van Steen, Buscop, Bierkens en de Feijter en tegen stemden de heren van der Wiele, Hulshof en mevr. Huijzers. -11-

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1978 | | pagina 25