-27- De speelattributen staan er en hij vraagt zich af wat het ge meentebestuur hieraan kan doen. De voorzitter antwoordt, dat het gemeentebestuur hieraan niets kan doen. Dit is een zaak van het partikulier initiatief. Mevr. Huijzers zegt, dat de heer Ceilings voorzitter van de speeltuinvereniging is, de heer Schwartz' is penningmeester en mevr. Stam sekretaresse De heer Hulshof vraagt nogmaals, wat deze vereniging doet en waar het geld gebleven is. De voorzitter herhaalt, dat het geen taak van de gemeentelijke overheid is om een kinderspeelplaats te gaan exploiteren. Dit is een zaak van partikulier initiatief. De heer Hulshof zegt, dat het gemeentebestuur mede-initiatief nemer zou kunnen zijn en op diverse plaatsen in de gemeente een speelterrein zou kunnen creëren, met daarop oude materialen e.d. De voorzitter antwoordt, dat dit is toegezegd en ook zal gebeuren Daarom is ook nu weer het terrein bij de van der Hulststraat als zodanig aangewezen. Met het oog op de hieraan verbonden risi co's zou het echter van belang zijn als er een vereniging is. Hij wil de bevolking via de raad en via de pers opwekken om in deze aktief te zijn. Met betrekking tot de huurverhoging van de tennisbanen en de huur van de voetbalvelden en de ijsbaan die niet verhoogd zijn, antwoordt de voorzitter, dat de achtergrond hiervan is dat de huur van de voetbalvelden vorig jaar met 40% verhoogd is. Het ijsbaancomité heeft 5.000,moeten betalen voor het ge plaatste hekwerk en de huur is met 1.000,verhoogd. Naar aanleiding van de opmerking van de heer Traets over de open school, zegt de voorzitter, dat er momenteel verschillende aktiviteiten zijn. Door de ministeries van C.R.M. en Onderwijs en Wetenschappen is een landelijk experiment opgezet, v/aarbij voor een aantal lokaties in het land o.a. in deze regio de ge meenten Oud-Gastel, Roosendaal, Steenbergen en Dinteloord, een proefprojekt is voor vrouwen van 30 jaar en ouder. Dit experiment loopt 1 september 1980 af. Men hoopt, dat dan een open-school-situatie ontstaat in het gehele land en dus niet alleen in de daarvoor aangewezen lokaties. Het is de bedoeling dat dit experiment uitmondt in een verdere vorming van kansarme groepen. Dit zou dan moeten gebeuren door vrouwenorganisaties, vormings werk e.a. De opzet is tevens om een ruimere opening te verkrij gen naar het voortgezet onderwijs zoals Mavo, Havo enz. Dit werk moet opgenomen worden in het v/elzijnsplan, dat de ge meente volgend jaar aan het ministerie moet aanbieden, welke dan de beslissing moet nemen of daarvoor subsidie v/ordt gegeven. Dit experiment v/ordt betaald door het rijk. Later zal de gemeen te in dit werk moeten subsidiëren, al dan niet gesteund met een bijdrage van het rijk. Een andere zaak, v/aarin de gemeente al een subsidie heeft ver leend is de door de Vrouwenraad georganiseerde Open Schoolse aktiviteiten -28-

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1978 | | pagina 178