-4- De voorzitter en de heer Bierkens zeggen, dat dit staat vermeld in de stukken, welke in de raadsportefeuille ter inzage liggen. Ieder raadslid kan deze stukken inzien. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aan genomen. VERKOOP EN 8. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni OPTIE GROND G.A. V.D. KROON B.V. 1977 om over te gaan tot verkoop van een strook grond, ge legen aan de Wipmolen, groot 425 m2, aan G.A. van der Kroon b.v. te Dinteloord, alsmede een voorstel tot reser vering van een strook grond, groot 425 m2voor een periode van 2 jaar. De heer Hulshof is het wel eens met dit voorstel. De heer v.d. Kroon heeft deze strook grond nodig voor het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. Spreker is het niet eens met de gang van zaken voor wat betreft de staat van onderhoud van deze strook grond. Zijns inziens moet de heer v.d. Kroon erop gewezen worden, dat de strook grond on- kruidvrij wordt gehouden, zodat het een fraaier gezicht zal zijn. Hij vreest, dat het anders nog een vuilstort plaats zal worden. De heer Buscop antwoordt, dat bij de verkoop en de optie de voorwaarde zal worden gesteld, dat de strook grond onkruid- vrij moet worden gehouden. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aan genomen. VERKOOK 9 Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 1977 om over te gaan tot verkoop van een bouwperceel, GROND gelegen aan de Weidemolen, groot 315 m2 aan de heer F.Nieuwland te Dinteloord, voor de prijs van ƒ.18.585,- exclusief 18% B.T.W., zulks ten behoeve van de bouw van een woning. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangeno men. b. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 1977 om over te gaan tot verkoop van een bouwperceel, gelegen aan de Omloop (kavel 9), groot 630 m2, aan de heer R.P.Neugebauer te Gouda, voor de prijs van 48.510,exclusief 18% B.T.W., zulks ten behoeve van de bouw van een bungalow. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangeno men. c. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 1977 om over te gaan tot verkoop van een drietal in het bestemmingsplan "Molenkreek" gelegen bouwpercelen, groot in totaal 858 m2, aan Onroerend Goed Maatschap pij Zuid-West-Nederland B.V. te Rucphen, voor de prijs van 48.562,80 exclusief 18% B.T.W., zulks ten behoeve van de bouw van 47 garageboxen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangeno men. -5-

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1977 | | pagina 79