Hun werkzaamheden lopen dan parallel en ongetwijfeld kunnen zij nog iets van elkaar leren. Bovendien rijst de vraag welke gemeente bereid zal zijn om een onderzoekambtenaar in dienst te nemen. Spreker ziet geen nadelen om de ambtenaar in Roosendaal te vestigen, omdat hij toch volledig in dienst staat van de 7 gemeenten. Het is dus niet zo, dat Roosendaal kan zeggen: vandaag werk je hier en morgen zullen we wel zien, waar je moet werken. De te benoemen ambtenaar werkt uitsluitend voor de 7 aangesloten gemeenten en wordt ook door die gemeenten be taald De heer Bierkens herhaalt, dat er zijns inziens geen nade len, maar eerder voordelen aan zijn verbonden om de ambte naar in Roosendaal te huisvesten. De ambtenaren kunnen dan één opsporingsbeleid voeren en met elkaar samenwerken. De voorzitter vraagt zich af, wat de nadelen zijn om deze ambtenaar in Roosendaal te plaatsen. Hij is van mening, dat men blij moet zijn, dat een grote gemeente als Roosendaal bereid is om een ruimte beschikbaar te stellen, zodat de beide ambtenaren kunnen samenwerken. Het is voor beiden nieuw werk, omdat door wetswijziging deze funktie is gecre- eerd. Hij vindt het juist aanbevelenswaardig om deze twee ambte naren in één gebouw onder te brengen, in plaats van een éénmanspost te maken in diverse gemeenten. De heer Hulshof is het niet eens met de woorden van de heer Bierkens. Naar zijn mening is er b.v. in Oudenbosch zeker plaats voor deze ambtenaar. Bovendien vindt hij het niet juist, dat de ambtenaar alleen op aanwijzing van het gemeentebestuur een onderzoek gaat instellen Spreker vindt, dat de ambtenaar, na een commissievergade ring, de aanvraag met bijbehorende stukken moet krijgen en bij elke uitkering-genietende een onderzoek moet instellen door regelmatig bezoeken af te leggen bij die personen. Gebeurt dit niet, dan komen eventuele fraudes nog niet aan het licht. De heer Buscop merkt op, dat de aan te stellen ambtenaar een rechercheur is, maar geen controleur. De heer Hulshof zegt, dat deze persoon ook een controleur is en niet alleen rechercheur. Zou hij alleen rechercheur zijn, dan houdt dit in, dat hij op zijn kantoor gaat zitten en wacht op een aanwijzing van een gemeentebestuur, welke een persoon verdenkt van fraude. De heer Bierkens had deze reactie niet verwacht van de heer Hulshof. Er zijn voel bonafide mensen, die om een uitkering komen, waarbij fraude nagenoeg uitgesloten wordt geacht. Ook deze mensen zouden dan, als gewerkt wordt op de wijze van de heer Hulshof, gecontroleerd moeten worden. Dat zou dan op de door de heer van der V/iele gevreesde "heksen jacht" uitdraaien. De heer Hulshof is het hiermee niet eens en zegt, dat dit ook bij de Ziektewet gebeurt. De heer Bierkens zegt dat, wanneer de heer Hulshof dit wil, één ambtenaar niet genoeg is, maar dat er dan zeker 4 ambtenaren benoemd moeten worden. De heer Hulshof ziet niet in, waarom de aan te stellen ambtenaar in Roosendaal gehuisvest moet worden. Het argu ment, dat de twee ambtenaren moeten kunnen samenwerken, deelt hij niet. Deze mensen moeten juist afzonderlijk kunnen werken.

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1977 | | pagina 24